Konkursy ofert

RI.524.1.2019

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) i zgodnie z Uchwałą Nr L/310/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 września 2018 r., w sprawie Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,


WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych

 

I. Rodzaje zadań publicznych wspieranych w 2019 r., i wysokość środków przeznaczonych na ten cel:

1. Zadania w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku, w tym:
a) organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych (rajdów, wycieczek, itp.),
b) organizacji zajęć i imprez adresowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców gminy Kamienna Góra, w celu stworzenia możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez udział w wydarzeniach o charakterze artystycznym, kulturalnym lub rekreacyjnym,
c) rozwijania i utrzymania małej infrastruktury turystycznej na obszarze gminy Kamienna Góra, w tym szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych, tablic informacyjnych, itp.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji wymienionych zadań w 2019 r. wyniesie: 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

2. Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, w tym:
a) szkolenia młodzieżowych drużyn pożarniczych,
b) prezentacji i szkoleń mieszkańców gminy z zakresu udzielania „pierwszej pomocy”.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji wymienionych zadań w 2019 r. wyniesie: 6.000,00- (słownie: sześć tysięcy złotych)

3. Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób przy realizacji:

a) organizowanie oraz wydawanie mieszkańcom gminy Kamienna Góra żywności o długim terminie przydatności do spożycia

b)zadań z zakresu działalności charytatywnej na rzecz osób najuboższych,

c) działań mających na celu wsparcie i pomoc osobom poszkodowanym w trudnej sytuacji materialnej, np. pomoc w dożywianiu, pomoc w znalezieniu pracy itp.

d) zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, patologiom społecznym, niedożywianiu, itp.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji wymienionych zadań w 2019 r. wyniesie: 4.000,00 (słownie: cztery tysiące złotych)
II. Zasady wspierania realizacji zadań i przyznawania dotacji na dofinansowanie ich realizacji:
1. Dotacje będą przyznawane i przekazywane według zasad określonych w przepisach:
a) ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 450, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,
b) ustawy z 27 sierpnia 2009 r., o finansach i publicznych (j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
c) uchwały Nr L/310/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 września 2018 r., w sprawie Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na 2019 r.
2. Warunkiem wsparcia i otrzymania dotacji na dofinansowanie realizacji realizacji zadania publicznego jest rozliczenie dotacji otrzymanej w 2018 roku.
3. Złożenie oferty przez organizację pozarządową lub podmiot określony w art. 3 ust. 3 ustawy, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
4. Kwoty przeznaczone na dofinansowanie do realizacji poszczególnych zadań publicznych określonych w punkcie I, mogą być podzielone między kilka wnioskujących organizacji pozarządowych / podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
5. Kwota dotacji przyznanej na realizację konkretnego zadania publicznego może być mniejsza od kwoty wnioskowanej w przypadku stwierdzenia, że kwoty wydatków przedstawione w kosztorysie zadania nie są adekwatne do cen rynkowych, są nieracjonalne lub nieuzasadnione zakresem rzeczowym zadania, nie są niezbędne do realizacji zadania, lub też dostawę / usługę / robotę budowlaną stanowiącą przedmiot wydatku można uzyskać w bardziej ekonomiczny sposób.
6. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, wnioskodawca może zmienić zakres rzeczowy zadania i kosztorys lub wycofać ofertę.
7. Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia otrzymanej dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy gminą Kamienna Góra oraz podmiotem, któremu przyznano dotację.

III. Zasady opracowania oferty na realizację zadania publicznego, składanej w konkursie:
1. Ofertę przygotowuje się na formularzu stanowiącym załącznik Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
2. Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny tj.: pismem maszynowym, na komputerze, ręcznym pismem drukowanym.
3. Szczegółową instrukcję wypełniania oferty zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia konkursu ofert.
4. W ofercie nie jest obowiązkowe podawanie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego i wskaźników do ich pomiaru (tzn. nie jest wymagane uzupełnienie dodatkowej części tabeli pod częścią opisową w pkt IV.5 oferty).
5. W ofercie nie jest wymagane podawanie informacji dotyczących wkładu rzeczowego wnoszonego do projektów (pkt IV.8 oferty) oraz podawanie sposobu jego wykorzystania i wyceny (pkt IV.13 oferty).
6. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Oferta niekompletna podlega odrzuceniu bez rozpatrzenia.
7. Błędy formalne oferty (np.: brak obligatoryjnych załączników, błędy rachunkowe w ofercie, podpisanie oferty przez osoby nieupoważnione, itp.) stanowią podstawę do odrzucenia oferty bez jej rozpatrzenia.
Do oferty należy obowiązkowo załączyć:
1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl, lub kopię wyciągu z innego rejestru, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy oraz nazwiska i funkcję osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu,
2. Pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeżeli dane osoby nie są ujęte w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu,
3. W przypadku rozpoczęcia procedury zmiany zarządu/władz/sposobu reprezentacji oferenta – uchwałę dot. zmiany/wyboru nowo wybranych osób oraz kserokopie wniosku dot. zmian złożonego do KRS/właściwego rejestru,
4. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach i wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań,
6. W przypadku składania oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego,

IV. Warunki realizacji zadania:

 

1. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku, przy czym rozpoczęcie realizacji zadania nie może nastąpić wcześniej niż data ogłoszenia niniejszego konkursu ofert, a zakończenie nie później niż 31.12.2019 r., z zastrzeżeniem, że z udzielonej dotacji można finansować wyłącznie zobowiązania powstałe po zawarciu umowy dotacji, o której mowa w pkt. II.7.
2. Zadanie powinno być realizowane w taki sposób, by swoimi działaniami obejmowało jak największą liczbę beneficjentów (odbiorców).
3. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne, właściwe dla podmiotów, które mogą ubiegać się o dotacje, określone w ustawie.

V. Termin i miejsce składania ofert:

 

Oferty składa się w Urzędzie Gminy Kamienna Góra (sekretariat, pok. 201) przy Aleja Wojska Polskiego 10, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019 r., do godz. 15.00.
Oferty złożone po wyżej wyznaczonym terminie nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

VI. Termin rozpatrzenia ofert, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert:

A) TERMINY ROZPATRZENIA I WYBORU OFERT:
Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 15 marca 2019 r.
W terminie do dnia
31 marca 2019 r. oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.

B) TRYB WYBORU OFERT – KOMISJA KONKURSOWA
• Sprawdzenia i zaopiniowania złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, w skład której wejdą: dwóch przedstawicieli gminy wskazanych przez wójta, oraz nie więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, wyłonionych według zasad określonych w niniejszym ogłoszeniu.
• Przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej dokonującej sprawdzenia i zaopiniowania ofert wyłania się spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, w drodze jawnego głosowania, na spotkaniu, o którym mowa w punkcie kolejnym.
• Termin spotkania mającego na celu wyłonienie przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej dokonującej sprawdzenia i zaopiniowania złożonych ofert, wyznacza się na dzień 15lutego 2019 r., w sali narad Urzędu Gminy (III piętro, pokój 401), o godz. 15:00.
• Zasady zgłaszania i wyłonienia kandydatów określa § 8 i § 9 Uchwały Nr L/310/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 września 2018 r., w sprawie Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na 2019 rok (do pobrania na stronie BIP w zakładce: Organizacje pozarządowe).
• Kandydatem na członka Komisji Konkursowej nie może być osoba reprezentująca organizację, która złożyła ofertę biorącą udział w otwartym konkursie ofert.

C) KRYTERIA OCENY OFERT:
Członkowie Komisji Konkursowej w ramach sprawdzenia i rozpatrywania ofert oceniają poprawność formalną ofert, zgodność proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania z wymogami oraz warunkami zawartymi w ogłoszeniu, oraz dokonują oceny oferty według następujących kryteriów:
• Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową – max. 2 pkt
• Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania – max. 10 pkt
• Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – max. 8 pkt
• Planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego – max. 8 pkt
• Planowany przez organizację pozarządową wkład osobowy lub rzeczowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – max. 8 pkt
• Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków – max. 4 pkt
• Znaczenie realizacji zadania dla społeczności lokalnej – max. 10 pkt

Szczegółowe zasady działania Komisji Konkursowej określa Program Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (do pobrania stronie BIP w zakładce: Organizacje pozarządowe).

VII. Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizację zadań publicznych w 2018 r.:

 

W 2018 r. na ww. zadania publiczne przyznano dotacje w łącznej kwocie 24.000,00 zł, w tym:
a) na zadania w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku – kwotę 16.500,-
b) na zadania w zakresie działalności charytatywnej na rzecz osób najuboższych – kwotę 1.500,- zł
c) na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności – kwotę 6.000,- zł


VIII. Osoba do kontaktu w sprawach niniejszego otwartego konkursu ofert:
Osobą do kontaktu i udzielania szczegółowych informacji w zakresie konkursu jest:
Pan Ewelina Bortnowska, tel. +48 75 610 62 91, e-mail: ewelina.bortnowska@gminakg.pl
Referat Rozwoju i Infrastruktury, pokój 301 w Urzędzie Gminy Kamienna Góra.

 

1) Wzór formularza oferty na realziację zadania publicznego

2) Instrukcja wypełniania oferty

 

Informacja wytworzona przez E.Bortnowska dnia 17.10.2018
Opublikowana przez E. Bortnowska dnia 17.10.2018. Odsłon 4554, Wersja 32drukuj
Wersja : lewy  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Początek strony