Konkursy ofert

RI.524.1.2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXVVIII/227/17 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 września 2017 r., w sprawie Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,


WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych


I. Rodzaje zadań publicznych wspieranych w 2018 r., i wysokość środków przeznaczonych na ten cel:

1. Zadania w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku, w tym:
a) organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych (rajdów, wycieczek, itp.),
b) organizacji zajęć i imprez adresowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców gminy Kamienna Góra, w celu stworzenia możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez udział w wydarzeniach o charakterze artystycznym, kulturalnym i rekreacyjnym,
c) rozwijania i utrzymania małej infrastruktury turystycznej na obszarze gminy Kamienna Góra, w tym szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych, tablic informacyjnych, itp.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji wymienionych zadań w 2018 r. wyniesie: 16.500,- (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych)

2. Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, w tym:
a) szkolenia młodzieżowych drużyn pożarniczych,
b) prezentacji i szkoleń mieszkańców gminy z zakresu udzielania „pierwszej pomocy”.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji wymienionych zadań w 2018 r. wyniesie: 6.000,- (słownie: sześć tysięcy złotych)

3. Zadania w zakresie działalności charytatywnej na rzecz osób najuboższych, w tym:
a) organizowanie oraz wydawanie mieszkańcom gminy Kamienna Góra żywności o długim terminie przydatności do spożycia

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji wymienionych zadań w 2018 r. wyniesie: 1.500,- (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

II. Zasady wspierania realizacji zadań i przyznawania dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

1. Dotacje będą przyznawane i przekazywane według zasad określonych w przepisach:
a) ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz 1817, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,
b) ustawy z 27 sierpnia 2009 r., o finansach i publicznych (j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
c) uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 września 2017 r., w sprawie Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na 2018 r.
2. Warunkiem wsparcia i otrzymania dotacji na dofinansowanie realizacji realizacji zadania publicznego jest rozliczenie dotacji otrzymanej w 2017 roku1.
3. Złożenie oferty przez organizację pozarządową lub podmiot określony w art. 3 ust. 3 ustawy, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
4. Kwoty przeznaczone na dofinansowanie do realizacji poszczególnych zadań publicznych określonych w punkcie I, mogą być podzielone między kilka wnioskujących organizacji pozarządowych / podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
5. Kwota dotacji przyznanej na realizację konkretnego zadania publicznego może być mniejsza od kwoty wnioskowanej w przypadku stwierdzenia, że kwoty wydatków przedstawione w kosztorysie zadania nie są adekwatne do cen rynkowych, są nieracjonalne lub nieuzasadnione zakresem rzeczowym zadania, nie są niezbędne do realizacji zadania, lub też dostawę / usługę / robotę budowlaną stanowiącą przedmiot wydatku można uzyskać w bardziej ekonomiczny sposób.
6. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, wnioskodawca może zmienić zakres rzeczowy zadania i kosztorys lub wycofać ofertę.
7. Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia otrzymanej dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy gminą Kamienna Góra oraz podmiotem, któremu przyznano dotację.
8. W przypadku zadań z zakresu ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, w których przewiduje się prace konserwatorskie lub roboty budowlane, oferent jest bezwzględnie zobowiązany przedstawić – nie później niż w dniu podpisania umowy dotacji – opinię (pismo) wystawione przez stosowny organ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, potwierdzającą, że zaplanowane w ofercie prace konserwatorskie / roboty budowlane zostały pozytywnie uzgodnione lub, że nie wymagają takiego uzgodnienia na podstawie odrębnych przepisów.

III. Zasady opracowania oferty na realizację zadania publicznego, składanej w konkursie:

1. Ofertę przygotowuje się na formularzu stanowiącym załącznik Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
2. Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny tj.: pismem maszynowym, na komputerze, ręcznym pismem drukowanym.
3. Szczegółową instrukcję wypełniania oferty zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia konkursu ofert.
4. W ofercie nie jest obowiązkowe podawanie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego i wskaźników do ich pomiaru (tzn. nie jest wymagane uzupełnienie dodatkowej części tabeli pod częścią opisową w pkt IV.5 oferty).
5. W ofercie nie jest wymagane podawanie informacji dotyczących wkładu rzeczowego wnoszonego do projektów (pkt IV.8 oferty) oraz podawanie sposobu jego wykorzystania i wyceny (pkt IV.13 oferty).
6. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Oferta niekompletna podlega odrzuceniu bez rozpatrzenia.
7. Błędy formalne oferty (np.: brak obligatoryjnych załączników, błędy rachunkowe w ofercie, podpisanie oferty przez osoby nieupoważnione, itp.) powodują odrzucenie oferty bez rozpatrzenia.

Do oferty należy obowiązkowo załączyć:
1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl, lub kopię wyciągu z innego rejestru, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy oraz nazwiska i funkcję osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu,
2. Pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeżeli dane osoby nie są ujęte w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu,
3. W przypadku rozpoczęcia procedury zmiany zarządu/władz/sposobu reprezentacji oferenta – uchwałę dot. zmiany/wyboru nowo wybranych osób oraz kserokopie wniosku dot. zmian złożonego do KRS/właściwego rejestru,
4. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach i wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań,
6. W przypadku składania oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego,

IV. Warunki realizacji zadania:
1. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku, przy czym rozpoczęcie realizacji zadania nie może nastąpić  wcześniej niż data ogłoszenia niniejszego konkursu ofert, a zakończenie nie później niż 31.12.2018 r., z zastrzeżeniem, że z udzielonej dotacji można finansować wyłącznie zobowiązania powstałe po zawarciu umowy dotacji, o której mowa w pkt. II.7.
2. Zadanie powinno być realizowane w taki sposób, by swoimi działaniami obejmowało jak największą liczbę beneficjentów (odbiorców).
3. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne, właściwe dla podmiotów, które mogą ubiegać się o dotacje, określone w ustawie.

V. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w Urzędzie Gminy Kamienna Góra (sekretariat, pok. 201) przy Aleja Wojska Polskiego 10, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2018 r., do godz. 15.30.
Oferty złożone po wyżej wyznaczonym terminie nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

VI. Termin rozpatrzenia ofert, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert:

A) TERMINY ROZPATRZENIA I WYBORU OFERT:
Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 31 marca 2018 r.
W terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.
    
B) TRYB WYBORU OFERT – KOMISJA KONKURSOWA
• Sprawdzenia i zaopiniowania złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, w skład której wejdą: 2 przedstawicieli gminy wskazanych przez wójta, oraz nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wyłonionych według zasad określonych w niniejszym ogłoszeniu.
• Przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej dokonującej sprawdzenia i zaopiniowania ofert wyłania się spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, w drodze jawnego głosowania, na spotkaniu, o którym mowa w punkcie kolejnym.
• Termin spotkania mającego na celu wyłonienie przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej dokonującej sprawdzenia i zaopiniowania złożonych ofert, wyznacza się na dzień 14 marca 2018 r., w sali narad Urzędu Gminy (III piętro, pokój 401), o godz. 14:00.
• Zasady zgłaszania i wyłonienia kandydatów określa § 8 i § 9 Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 września 2017 r., w sprawie Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na 2018 rok (do pobrania na stronie BIP w zakładce: Organizacje pozarządowe).
• Kandydatem na członka Komisji Konkursowej nie może być osoba reprezentująca organizację, która złożyła ofertę biorącą udział w otwartym konkursie ofert.
      
C) KRYTERIA OCENY OFERT:
Członkowie Komisji Konkursowej w ramach sprawdzenia i rozpatrywania ofert oceniają poprawność formalną ofert, zgodność proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania z wymogami oraz warunkami zawartymi w ogłoszeniu, oraz dokonują oceny oferty według następujących kryteriów:
• Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową – max. 2 pkt
• Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania – max. 10 pkt
• Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – max. 8 pkt
• Planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego – max. 8 pkt
• Planowany przez organizację pozarządową wkład osobowy lub rzeczowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – max. 8 pkt
• Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków – max. 4 pkt
• Znaczenie realizacji zadania dla społeczności lokalnej – max. 10 pkt

Szczegółowe zasady działania Komisji Konkursowej określa Program Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok (do pobrania stronie BIP w zakładce: Organizacje pozarządowe).

VII. Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizację zadań publicznych w 2017 r.:

W 2017 r. na ww. zadania publiczne przyznano dotacje w łącznej kwocie 39.000,00 zł, w tym:
a) na zadania w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku – kwotę 18.000,- złotych
b) na zadania w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego – kwotę 15.000,- złotych
c) na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności – kwotę 6.000,- złotych

VIII. Osoba do kontaktu w sprawach niniejszego otwartego konkursu ofert:

Osobą do kontaktu i udzielania szczegółowych informacji w zakresie konkursu jest:
Pan Arkadiusz Wierciński, tel. +48 75 610 62 95, e-mail: arkadiusz.wiercinski@gminakg.pl
Referat Rozwoju i Infrastruktury, pokój 308 w Urzędzie Gminy Kamienna Góra.

 

1) Wzór formularza oferty na realziację zadania publicznego

2) Instrukcja wypełniania oferty

Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 13.02.2018
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 13.02.2018. Odsłon 4432, Wersja 31drukuj
Wersja : lewy  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Początek strony