Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30000 euro. Przedmiot zamówienia: Wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra”


UCHWAŁA NR XVIII/91/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy KamiennaGóra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra”


 

Gmina Kamienna Góra, publikuje poniżej zapytanie ofertowe związane z realizacją zamówienia w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu w miejscowościach na terenie Gminy Kamienna Góra. Zakres zamówienia obejmuje realizację następujących prac:

ZADANIE 1 – polega na:

a) demontażu pokryć dachowych zawierających azbest (płyt azbestowo - cementowych falistych i płaskich) z budynków mieszkalnych i gospodarczych,

b) zabezpieczeniu i zebraniu odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią, oznakowanie i przygotowanie do transportu),

c) uporządkowaniu terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

d) załadunku i transporcie odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

e) przekazaniu odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednie do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub przekazaniu do unieszkodliwienia poprzez przetwarzanie w urządzeniach przenośnych posiadających wymagane zezwolenia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przekazaniem do unieszkodliwiania odpadów, w szczególności pokrywa opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub za przyjęcie odpadów do przetwarzania w urządzeniach przenośnych.

ZADANIE 2polega na:

a) zabezpieczeniu i zebraniu odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią, oznakowanie i przygotowanie do transportu),

b) uporządkowaniu terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

c) załadunku i transporcie odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

d) przekazaniu odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednie do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub przekazaniu do unieszkodliwienia poprzez przetwarzanie w urządzeniach przenośnych posiadających wymagane zezwolenia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przekazaniem do unieszkodliwiania odpadów, w szczególności pokrywa opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub za przyjęcie odpadów do przetwarzania w urządzeniach przenośnych.

 

Szczegóły w załączonych poniżej dokumentach.

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (w formie plików pdf)2. Załączniki do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej (formularz ofertowy, wykaz usług, wykaz osób, projekt umowy)

 

Kamienna Góra, dnia 24.10.2017 r.

 

Informacja z przebiegu realizacji zadania

pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra"

 

 

Dnia 15 lutego 2017 r. Gmina Kamienna Góra zwróciła się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu się do dofinansowania, w dniu 12 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono informację dotyczącą zapytania ofertowego związanego z realizacją zamówienia w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu w miejscowościach na terenie Gminy Kamienna Góra. Spośród siedmiu nadesłanych ofert wybrano najkorzystniejszą, zaproponowaną przez firmę EKO24 Barbara Plewko, Królowej Jadwigi 1, 74-400 Dębno. W związku z tym strony podpisały w dniu 12 maja 2017 r. umowę nr 32/2017 znak: KROŚ.605.1.2017 z terminem obowiązywania do dnia 15 września 2017 r.

Realizacja zadania została zakończona w dniu 31.08.2017 r. i skutkowała efektem ekologicznym w postaci unieszkodliwienia 114,996 Mg wyrobów zawierających azbest. Z dziesięciu obiektów budowlanych zdemontowano azbest w ilości 42,58 Mg, a odebrano z dziewiętnastu posesji w ilości 72,416 Mg.

Przedmiotowe zadanie zrealizowano ze środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 47.956,48 zł, w tym środki własne Gminy Kamienna Góra - 7.193,48 zł i dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu - 40.763,00 zł.

Załącznik.

Informacja wytworzona przez W. Bakszas dnia 12.04.2017
Opublikowana przez D. Sowa dnia 24.10.2017. Odsłon 2151, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 12  prawy
Początek strony