Oferty w trybie art. 19a

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Kamienna Góra zamieszcza niniejszym na okres 7 dni, następujące oferty realizacji zadania publicznego:

a) oferta na zadanie pt. "Poprawa bazy sportowej we wsi Przedwojów" złożona w dniu 15.10.2018 r., przez LKS Czarni Przedwojów

b) oferta na zadania pt. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" złożona w dniu 16.10.2018 r., przez LKS Pagaz Krzeszów

Powyższe oferty, zgodnie z przepisami wyżej przywołanej ustawy, upublicznia się przez okres 7 dni w:
1)  w Biuletynie Informacji Publicznej;
2)  w siedzibie  organu  jednostki  samorządu  terytorialnego  w miejscu
przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3)  na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.


Ponadto, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert, kazdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie tego termin oraz po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ  wykonawczy  jednostki  samorządu  terytorialnego  niezwłocznie  zawiera umowę  o wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  lub  o powierzenie  realizacji zadania publicznego.

 

Informacja wytworzona przez dnia 18.10.2018
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 18.10.2018. Odsłon 100, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony