Rejestry, ewidencje i archiwa

 

W urzędzie prowadzone są następujące centralne rejestry:

 

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy


Lp.

Nazwa rejestru / ewidencji

Prowadzący rejestr / ewidencję

1.


Rejestr Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta

Samodzielne stanowisko pracy d/s. Obsługi Rady Gminy

2.


Rejestr skarg i wniosków

j.w.

3.

 

Rejestr wniosków i interpelacji radnych

j.w.

4.


Rejestr wydawanych upoważnień

Samodzielne stanowisko pracy d/s organizacyjnych

5.

 

Rejestr wydawanych pełnomocnictw

j.w.

6.

 

Rejestr kontroli

j.w.

7.

 

Rejestr Zarządzeń Wójta

j.w.

8.

 

Rejestr korespondencji przychodzącej

j.w.

9.

 

Rejestr działalności gospodarczej

Samodzielne stanowisko pracy d/s. działalności gospodarczej i kultury

10.

 

Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

j.w.

11.

 

Ewidencja dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków

j.w.

12.

 

Ewidencja dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków

j.w.

13.

 

Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych

Referat Finansowy

inspektor d/s. podatkowych


Zasady udostępniania w/w rejestrów i ewidencji określają art. 10 i następne ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 wraz z późn. zm.) oraz art. 73-74 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz § 114-117 Statutu Gminy.


Archiwum

 

Archiwum zakładowe w urzędzie gminy działa na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (tekst pierwotny: Dz. U. 1983 r. Nr 38 poz. 173, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1396).

W zasobach archiwum urzędu gminy przechowywane są materiały archiwalne i niearchiwalne wytworzone przez komórki organizacyjne urzędu gminy i materiały zlikwidowanych jednostek organizacyjnych gminy.

W skład zasobów archiwum wchodzą:

Dokumentacja własna:

Akta wieczyste (kat. „A") wytworzone przez radę Gminy, a więc protokoły posiedzeń (sesje), posiedzenia Komisji Rady oraz akta działalności samego Urzędu, a więc budżety i bilanse, plany i sprawozdania, dokumentacja ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenów o znaczeniu lokalnym, protokoły posiedzeń Zarządu Gminy i uchwały Zarządu (1994-2002), plany i programy upowszechniania kultury, wybory sołtysów i rad sołeckich. Akta osobowe z lat 1946-2005, jak i listy płac oraz akta księgowe.

Dokumentacja odziedziczona:

Akta pozostałe po Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kamiennej Górze oraz Urzędzie Gminy w Kamiennej Górze sprzed 1989 r.

Akta dotyczące ewidencji i działalności stowarzyszeń z lat 1957-1989.

Mapy ewidencji gruntów z ok. 1975 r. oraz mapy do planów zagospodarowania przestrzennego z ok. 1980.

Akta osiedleńcze z lat 1945-1947.

Akta i księgi meldunkowe z lat 1945-1986.

Akta sprzedaży domków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych z lat 1957-1990.

Dokumentacja zdeponowana pochodzi głównie ze zlikwidowanych szkół działających na terenie gminy. Są to szkoły podstawowe w: Czadrowie, Gorzeszowie, Leszczyńcu, Ogorzelcu, Przedwojowie i Raszowie z lat 1959-2000 oraz dokumentacja byłego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. W tym dokumentacja techniczna budynków tychże szkół.

Zasady udostępniania:


Zasady udostępniania określa instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum urzędu gminy Kamienna Góra, wprowadzona zarządzeniem Wójta Gminy nr 10/01 z dnia 31.12.2001 w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej.

Informacja wytworzona przez D. Sowa dnia 18.09.2008
Opublikowana przez D. Sowa dnia 18.09.2008. Odsłon 4160, Wersja 7drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony