Działalność sportowa

Kamienna Góra, 25 lipca 2017 r.

RI.523.10.2017


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

w sprawie konsultacji społecznych

projektu uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na realizację zadań służących rozwojowi sportu i wspierających realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, oraz kontroli ich wykorzystania.   Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.), ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie określenia warunków i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na realizację zadań służących rozwojowi sportu i wspierających realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, oraz kontroli ich wykorzystania.

I. INFORMACJA O FORMIE I SPOSOBACH KONSULTACJI:

1. Podmiotami uprawnionymi do udziału  w konsultacjach są podmioty wymienione w art. 3 tej ustawy.
2. Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:
1) zgłaszanie uwag do projektu wymienionej uchwały za pośrednictwem formularzy elektronicznych, zamieszczonych na stronie internetowej gminy,
2) zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie,
3) zgłaszania uwag podczas zebrania zwołanego w celu przeprowadzenia konsultacji, które odbędzie się dnia 22 sierpnia 2017 r. (wtorek) godz. 14.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy Kamienna Góra (pok. 401) przy ul. Aleja Wojska Polskiego 10 (58-400 Kamienna Góra)

3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.
4. Celem prowadzonych konsultacji jest umożliwienie wszystkim uprawnionym podmiotom, wyrażenia opinii, oczekiwań oraz życzeń dotyczących przedmiotu konsultacji.
5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest: Pan Arkadiusz Wierciński, tel. 75 610 62 95,
e-mail: arkadiusz.wiercinski@gminakg.pl

II. INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA UWAG W RAMACH KONSULTACJI:

1. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu wymienionej uchwały za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej gminy polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji. Przekazanie formularza w ten sposób, dla swej ważności wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.
2. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą lub złożeniu osobiście w siedzibie Urzędu Gminy. Przekazanie formularza w ten sposób, dla swej ważności wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.

III. ZAŁĄCZNIKI:

1. Projekt Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na realizację zadań służących rozwojowi sportu i wspierających realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, oraz kontroli ich wykorzystania.
2. Wzór formularza konsultacji.

Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 01.08.2017 9:32
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 01.08.2017 9:32. Odsłon 591, Wersja 1