Plan pracy


PLAN PRACY

KOMISJI FINANSOWO -GOSPOARCZEJ  NA 2016 ROK


20.01.2016r.

godz.10³º

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Umorzenia podatków i opłata lokalnych oraz informacja na temat ściągalności podatków i opłat za 2015 roku.

 4. Analiza wydatków na administracje publiczną za lata 2014-2015 oraz wydatkowanie środków z rezerwy budżetowej w latach 2014-2015;

 5. Informacja o udzielonych decyzjach na budowę oraz informacja o udzielonych odmowach za 2014-2015 rok.

 6. Informacja Wójta Gminy o wydanych zarządzeniach i postanowieniach na każdej komisji.

 7. Informacja dotycząca wynagradzania pracowników samorządowych po reorganizacji - w jakim procencie dane stanowisko pracy zostało podwyższone lub obniżone w Urzędzie Gminy oraz regulamin wynagradzania jednostek organizacyjnych Gminy z podziałem na stanowiska.

 8. Opiniowanie projektów uchwał.

 9. Sprawy różne.


17.02.2016r.

godz.10³º

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Sprawozdanie finansowe za 2015rok z funkcjonowania CBK Kamienna Góra oraz informacja o pracy bibliotek podlegających CBK (analityka- przychody i koszty finansowe dotyczące domów kultury oraz bibliotek).

 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani za 2015rok (analityka wydatków)

 5. Koszty finansowe utrzymania firmy ochroniarskiej za 2015rok

 6. Podział środków finansowych przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport w 2016 roku ,ocena wydatkowanych dotacji za 2015 rok oraz analiza kosztów utrzymania obiektów sportowych .

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

 

23.03.2016r.

godz. 10 ³º

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Działalność Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego-Powiatowy Zespół Doradztwa w Kamiennej Górze.

 4. Informacje z zakresu działalności KRUS oraz przychody i koszty zgodnie z umową między Gminą , a KRUS-em.

 5. Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi za 2015rok.

 6. Harmonogram prac zaplanowanych zadań inwestycyjnych w roku 2016

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

20.04.2016r.

godz. 10 ³º


 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz informacja w zakresie świadczeń rodzinnych- sprawozdania za 2015rok

 4. Świetlice wiejskie –przychody i koszty poniesione 2015r.

 5. Utrzymanie dróg gminnych i koszty z tym związane w 2016r oraz informacja na temat poniesionych kosztów finansowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych 2015/2016 roku.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.


20.05.2016r.

godz. 9 00

Wspólne posiedzenie Komisji

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

   

Wyjazd celem lustracji CBK, świetlic oraz bazy straży pożarnej
Stan wiat i przystanków autobusowych i potrzeby w tym zakresie.

 

 

22.06.2016r.

godz. 10 ³º

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja dotycząca pozyskiwania funduszy europejskich oraz inne wykorzystane możliwości wsparcia finansowego na zadania inwestycyjne dotyczące roku bieżącego.

 4. Informacja o realizacji umów na zadania zlecone w 2015 roku.

 5. Analiza działań wykonywanych przez OSP oraz koszty utrzymania bazy OSP 2015roku, potrzeby w tym zakresie.

 6. Utrzymanie cmentarzy komunalnych ; koszty i przychody 2015roku.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

Lipiec

PRZERWA WAKACYJNA

 

24.08.2016

godz.10 ³º

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2016roku.

 4. Ocena z realizacji zadań inwestycyjnymi i remontowymi finansowanych placówek oświaty za lata 2011-2015.

 5. Informacja o stanie bazy placówek oświatowych oraz ocena funkcjonowania tychże placówek -przygotowanie do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 
21.09.2016r

godz. 10 ³º 


 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra oraz informacja dotycząca lokali socjalnych oraz koszty z tym związane.

 4. Ocena prowadzonych i realizowanych zadań inwestycyjnych dotyczące 2016 rok.

 5. Poniesione wydatki w związku z nabyciem budynku po byłym MOPS;

 6. Informacja dotycząca funkcjonowania i wykorzystania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach za 2015,2016 rok.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.19.10.2016r.

godz. 10 ³º

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Ocena skuteczności pozyskiwania funduszy europejskich oraz inne wykorzystane możliwości wsparcia finansowego na zadania inwestycyjne dotyczące roku bieżącego.

 4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2017rok.

 5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na 2017rok.

 6. Koszty i przychody dotyczące odpadów komunalnych za I półrocze 2016r.

 7. Przyjęcie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017rok.

 8. Założenia do budżetu gminy na 2017 rok.

 9. Opracowanie tematów do planu pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej na 2017rok.

 10. Opiniowanie projektów uchwał.

 11. Sprawy różne.


 

23.11.2016.

godz. 10 ³º

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja Wójta o złożonych skargach i wnioskach za 2016rok i ich realizacja.

 4. Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu na 2017rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał .

 6. Sprawy różne.

 


14.12.2016r

godz. 10 ³º

1.Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3.Wypracowanie ostatecznej opinii do projektu uchwały budżetowej na 2017rok. 5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej
/-/ Teresa Ciszek


 

Informacja wytworzona przez dnia 16.02.2015
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.02.2016. Odsłon 2007, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony