Informacja z przebiegu realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra

Kamienna Góra, dnia 25.09.2018 r.

Gmina Kamienna Góra

Al. Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Góra

NIP 614-01-02-873

REGON 230821322

 

 

KROŚ.605.1.2018

 

Informacja z przebiegu realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra".

 

Dnia 26 marca 2018 r. Gmina Kamienna Góra zwróciła się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra”. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu się do dofinansowania, w dniu 14 maja 2018 r. na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono informację dotyczącą zapytania ofertowego związanego z realizacją zamówienia w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu w miejscowościach położonych na terenie Gminy Kamienna Góra. W dniu 22 maja 2018 r. wpłynęła do tut. Urzędu oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane T-tel Tomasz Wieczorek, ul. Podgórze 20/2, 43-000 Bielsko Biała. W związku z tym strony podpisały w dniu 28 maja 2018 r. umowę nr 4/2018 znak: KROŚ.605.1.2018 z terminem obowiązywania do dnia 31 lipca 2018 r.

Realizacja zadania została zakończona w dniu 31.07.2018 r. i skutkowała efektem ekologicznym w postaci unieszkodliwienia 145,570 Mg wyrobów zawierających azbest. Z dwudziestu jeden obiektów budowlanych zdemontowano azbest w ilości 45,580 Mg, a odebrano z trzydziestu dwóch posesji w ilości 99,990 Mg.

Przedmiotowe zadanie zrealizowano w ramach Konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2018. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 68.475,08 zł, w tym środki własne Gminy Kamienna Góra - 10.271,28 zł i dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu - 58.203,80 zł.

 

 

Wójt Gminy

/-/

Patryk Straus

 

 

Informacja wytworzona przez W. Bakszas dnia 28.09.2018
Opublikowana przez D. Sowa dnia 01.10.2018. Odsłon 79, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony