OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

ogłasza II nabór na wolne stanowisko kierownicze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kamiennej Górze

 

1. Liczba lub wymiar etatu: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, Aleja Wojska Polskiego 10a, 58-400 Kamienna Góra.

 

2. Główny zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

1)Kierowanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze i reprezentowanie jednostki na zewnątrz.

2) Prowadzenie wszystkich spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

3) Odpowiedzialność za całokształt zadań oraz prowadzenie gospodarki finansowej GOPS.
4) Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz potrzebami.
5) Składanie Radzie Gminy sprawozdań z działalności GOPS oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

6) Przygotowywanie projektów uchwał oraz innych materiałów przedkładanych organom gminy.
7) Realizacja przez GOPS zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

8) Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy.
9) Organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawną realizację zadań.

10) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz w pozostałych sprawach przekazanych do prowadzenia w GOPS.

11) Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym.
12) Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

13) Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS.

 

 

3. Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie.
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3) Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4) Nieposzlakowana opinia.
5) Wykształcenie: wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2021.2268 t.j.).
6) Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społeczne.

7) Pozostałe wymagania konieczne: znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

8) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

4. Wymagania dodatkowe:
1) Przedstawienie koncepcji funkcjonowania GOPS.
2) Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległego zespołu pracowników.
3) Dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność.
4) Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów.
5)Posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B.

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV);

3) kserokopie / skany świadectw pracy;

4) kserokopie / skany lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów (w razie potrzeby oryginały do wglądu dla Komisji Rekrutacyjnej);

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (w razie potrzeby oryginały do wglądu dla Komisji Rekrutacyjnej);

6) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

7) oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do kandydata żadne postępowanie karne lub karno-skarbowe;

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych z klauzulą informacyjną;

10) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

11) dowód osobisty do wglądu.

 

W przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

6. Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać (liczy się data wpływu do urzędu gminy) do dnia 12 maja2023 r. do godz. 15.30na adres:

 

Urząd Gminy Kamienna Góra

ul. Aleja Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Góra

w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie„Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze”.

Mail: urzad@gminakg.pl

 

 

Dokumenty złożone po terminie podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego etapu naboru. Kandydaci zostają powiadomieni o odrzuceniu oraz o możliwości odbioru dokumentów aplikacyjnych. Po upływie wyznaczonego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Inne informacje:

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres e-mail o terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 75 610 62 83. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kamienna Góra (pok. 302) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy – Zarządzenie Nr 56/2020Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 7.10.2020 r.

 

 

                          

Wójt Gminy

/-/ Patryk Straus

 


 

Kamienna Góra, dnia 27.04.2023 r.

 

 

 

 

 


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 27.04.2023
Opublikowana przez D. Sowa dnia 27.04.2023. Wygasa 30.09.2023. Odsłon 16619
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony