Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi i nieruchomości

 

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Referat Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Gminy Kamienna Góra ul. Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra.

 

Główny zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 

1. Utrzymanie porządku i czystości w gminie:

Prowadzenie spraw określonych przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1) opracowywanie niezbędnych dokumentów zapewniających sprawną realizację obowiązków w zakresie wykonania ustawowych zadań gminy (np. uchwały, dokumentacje, przetargowe, umowy,itp),

2) nadzorowanie realizacji i aktualizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,

3) prowadzenie planowanych i doraźnych działań kontrolnych w tym zakresie przy współudziale (kontrole w terenie) ze stanowiskiem prowadzącym sprawy gospodarki komunalnej lub stanowiskiem d/s deklaracji odpadowych (odpady stałe),

4) inicjowanie i współorganizowanie działań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i wielkogabarytowych oraz prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w tym zakresie,

5) prowadzenie ewidencji i analizy kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

6) prowadzenie ilościowo-rodzajowej analizy funkcjonowania systemu gospodarki odpadowej (ewidencja kart odpadów i raportów),

7) przygotowywanie zleceń na dodatkowe usługi z zakresu gospodarki odpadami, np. likwidacja dzikich wysypisk, zakup niezbędnych materiałów, itp,

8) sporządzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi (w formie dokumentu publikowanego na BIP-e),

9) przygotowanie i przeprowadzenie akcji tzw. „wystawka”,

10) kontrole w ramach gospodarki odpadowej : kompostowników, właściwej segregacji itd.

11) stwarzanie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem porządku na terenie gminy poprzez w.in.:

a) określenie wykonawcom wymogów związanych z uzyskaniem zezwolenia na świadczenie usług określonych ustawą wraz z wydawaniem stosownych zezwoleń i kontrola ich realizacji,

b) prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń.

12) bieżąca współpraca z firmami świadczącymi usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy (wymiana informacji, interwencje, uzgadnianie harmonogramów, itp.),

13) gromadzenie danych ewidencyjnych umów na odbiór odpadów komunalnych ciekłych od właścicieli i zarządców nieruchomości, a przekazywanych przez świadczących te usługi – prowadzenie w tym zakresie doraźnych kontroli przy współudziale prowadzącego ewidencję szamb,

14) planowanie rzeczowo-finansowe zadań z zakresu prowadzonych spraw,

15) sporządzanie wymaganych sprawozdań (w tym rocznego sprawozdania Wójta dla Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Baza BDO i WIOŚ-u ) i informacji oraz weryfikacja sprawozdań przedsiębiorców,

16) prowadzenie strony internetowej dot. systemu gospodarki odpadami w gminie,

17) prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych na terenie gminy – konkursy, ulotki i inne informacje dot. problematyki „odpadowej”,

18) nadzór nad realizacją ustawowych obowiązków właścicieli w zakresie utrzymania porządku i czystości w obrębie nieruchomości i przyległych chodników – prowadzenie działań kontrolnych, informacyjnych i przypomnień w tym zakresie,

19) nadzoruje zabezpieczenie właściwego rozmieszczenia pojemników do segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy wraz z właściwym funkcjonowaniem obowiązującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie,

 

2. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

1) opiniowanie w sprawach związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem terenów (udział w przeglądach),

2) wnioskowanie i opiniowanie w sprawach przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze, leśne i nieleśne.

 

3. Podziały i rozgraniczenia - Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1) prowadzenie postępowań z zakresu rozgraniczenia nieruchomości - na wniosek strony i z urzędu,

2) naliczanie opłat z tytułu poniesionych kosztów rozgraniczenia nieruchomości.

 

4. Gospodarka gruntami:

1) Prowadzenie spraw związanych z przejęciem nieruchomości do zasobu mienia komunalnego min. sprawy związane z komunalizacją mienia.

2) Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących regulowania stanu prawnego posiadania i użytkowania nieruchomości byłych jednostek uspołecznionych i osób fizycznych, w zakresie przypisanym organowi gminy.

 

Wykształcenie: średnie / wyższe.

 

Wymagania niezbędne:

 1. znajomość przepisów w szczególności:

  - ustawy o samorządzie gminnym wraz z przepisami wykonawczymi,

  - ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

  - ustawy o gospodarce nieruchomościami,

  - ustawy Kodeks cywilny – Księga I i II.

 2. posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B,

 3. posiadanie samochodu osobowego,

 4. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,

 5. umiejętność obsługi MS Office,

 6. zdolność szybkiego przyswajania informacji, umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych i pod presją,

 7. bardzo dobra organizacja pracy,

 8. spełnianie kryteriów wynikających z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (z zastrzeżeniem, iż o w/w stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. O pracownikach samorządowych).

 

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,

 2. odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w działaniu,

 3. pisemna swoboda wypowiedzi,

 4. dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność oraz inicjatywa w działaniu,

 5. umiejętność rozwiązywania problemów, wysoka kultura osobista, bezstronność,

 6. umiejętność obsługi programów komputerowych na stanowisku (m.in.Word, Excel),

 7. umiejętność pracy w zespole oraz organizacja pracy zespołowej,

 8. komunikatywność, samodzielność w pracy, dyspozycyjność, dokładność, sumienność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV);

3) kserokopie / skany świadectw pracy;

4) kserokopie / skany lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów (w razie potrzeby oryginały do wglądu dla Komisji Rekrutacyjnej);

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (w razie potrzeby oryginały do wglądu dla Komisji Rekrutacyjnej);

6) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

7) oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do kandydata żadne postępowanie karne lub karno-skarbowe;

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych wraz z klauzulą informacyjną;

10) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

11) dowód osobisty do wglądu.

 

W celu sprawdzenia kompetencji pracownika, zastrzegamy sobie prawo, do zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej. W przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać (liczy się data wpływu do urzędu gminy) do dnia 27 grudnia 2021 r. do godz. 10.00 na adres:

 

Urząd Gminy Kamienna Góra

ul. Aleja Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Góra

w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi i nieruchomości ”.

Mail: urzad@gminakg.pl

 

Dokumenty złożone po terminie podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego etapu naboru. Kandydaci zostają powiadomieni o odrzuceniu oraz o możliwości odbioru dokumentów aplikacyjnych. Po upływie wyznaczonego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Inne informacje:

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres e-mail o terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 75 610 62 83. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kamienna Góra (pok. 302) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy – Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 7.10.2020 r.

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Patryk Straus

 

 

 

Kamienna Góra, dnia 10.12.2021 r.


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 10.12.2021
Opublikowana przez D. Sowa dnia 10.12.2021. Wygasa 31.05.2022. Odsłon 15343
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony