Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

Sekretarza Gminy

 

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy:Urząd Gminy Kamienna Góra ul. Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra.

 

Główny zakres zadań wykonywanych na stanowisku Sekretarza obejmuje m.in.:

1) nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych gminy według podległości wynikającej ze schematu organizacyjnego,

2) ustalanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk,

3) nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,

4) organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne, w tym rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań,

5) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

6) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych,

7) przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu oraz konieczności dokonania zmian personalnych,

8) przedkładanie wójtowi propozycji wynagrodzeń pracowników samorządowych,

9) opracowanie dokumentów organizacyjnych urzędu, zapewnianie ich aktualności,

10) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w ramach udzielonego upoważnienia, a także zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,

11) współpraca z radą gminy oraz komisjami rady,

12) współpraca z sołectwami i zapewnianie udziału przedstawiciela urzędu w zebraniach wiejskich,

13) koordynowanie i organizowanie spraw związanych ze spisami powszechnymi i wyborami,

14) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia wójta,

15) dbanie o wygląd budynku i jego otoczenia,

16) planowanie kosztów utrzymania urzędu.

 

Sekretarz pełni funkcję Kierownika Referatu Organizacyjno – Społecznego.

 

Wykształcenie: wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce (preferowane prawnicze, administracyjne).

 

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4. nieposzlakowana opinia;

5. stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,

6. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

7. posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B,

8. brak przynależności do partii politycznych,

9. znajomość przepisów prawa, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks wyborczy, kodeks pracy, instrukcja kancelaryjna, znajomość zagadnień z zakresu kontroli zarządczej,

10. posiadanie cech osobowości takich, jak: odporność na stres, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, inicjatywa i pomysłowość,

posiadanie umiejętności takich, jak: znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie programów prawniczych, pakietów biurowych, obsługa urządzeń biurowych,

11. umiejętność: zarządzania i pracy w zespole, negocjacji, redagowania pism, stosowania przepisów prawnych, znajomość zasad techniki prawotwórczej.

 

Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem,

2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

3. umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych,

4. znajomość struktury urzędu oraz specyfiki gminy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV);

3) kserokopie / skany świadectw pracy;

4) kserokopie / skany lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów (w razie potrzeby oryginały do wglądu dla Komisji Rekrutacyjnej);

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (w razie potrzeby oryginały do wglądu dla Komisji Rekrutacyjnej);

6) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

7) oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do kandydata żadne postępowanie karne lub karno-skarbowe;

8) oświadczenieo braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

10) oświadczenie o braku przynależności do partii politycznych;

11) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych wraz z klauzulą informacyjną;

12) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

13) koncepcja pracy na stanowisku Sekretarza Gminy (pisemna, maksymalnie cztery strony formatu A4, napisana czcionką w rozmiarze 12).

 

Kserokopie/skany dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Kandydat wyłoniony w naborze do zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę dostarczyć musi zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać (liczy się data wpływu do urzędu gminy) do dnia 2 lutego2021 r. do godz. 14.00 na adres:

 

Urząd Gminy Kamienna Góra

ul. Aleja Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Góra

w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercieNabór na stanowisko Sekretarza Gminy”.

 

 

Dokumenty złożone po terminie podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego etapu naboru. Kandydaci zostają powiadomieni o odrzuceniu oraz o możliwości odbioru dokumentów aplikacyjnych. Po upływie wyznaczonego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Inne informacje:

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres e-mail o terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 756106283. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kamienna Góra (pok. 302) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy – Zarządzenie Nr 56/2020Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 7.10.2020 r.

 

 

Kamienna Góra, dnia 19 stycznia 2021 r.

 

Wójt Gminy Kamienna Góra

/-/ Patryk Straus

 

 


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 19.01.2021
Opublikowana przez D. Sowa dnia 19.01.2021. Wygasa 09.02.2021. Odsłon 16446
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony