OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze
Al. Wojska Polskiego 10b
58-400 Kamienna Góra
telefon: 756106252

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

P. O. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze
ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, Aleja Wojska Polskiego 10b, 58-400 Kamienna Góra

 

1. Stanowisko pracy:

Pracownik socjalny

Wymiar: pełny etat

Przewidywana data rozpoczęcia zatrudnienia: lipiec 2023 r.

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze ul. Aleja Wojska Polskiego 10b, 58-400 Kamienna Góra

 

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

 6. wykształcenie zgodnie z art 116 ust. 1 i ust 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej tj. posiadanie przynajmniej jednego z n/w dyplomów:

 • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,

 • dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,nauki o rodzinie,

 1. umiejętność obsługi podstawowych programów biurowych ,

 2. posiadać znajomość przepisów prawa regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem pracy, w tym z zakresu:

 • ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023, poz. 901 ze zm.),

 • kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zm.),

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021, poz. 1249 ze zm.),

 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 poz. 447 t.j.),

 1. prawo jazdy kat. B oraz samochód z możliwością wykorzystania go do celów służbowych.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

 2. poczucie odpowiedzialności, cierpliwość, sumienność, umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu, z osobami starszymi i niepełnosprawnymi,

 3. umiejętność prowadzenia rozmowy z trudnym klientem,

 4. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

 5. umiejętność pracy w zespole,

 6. odporność na stres,

 7. samodzielność w działaniu oraz wykazanie własnej inicjatywy,

 8. dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. praca socjalna,

 2. realizowanie zadań pomocy społecznej wynikających z  Ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw, rozporządzeń i programów wynikających z nałożonych na Ośrodek obowiązków,

 3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

 4. rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin,

 5. przeprowadzanie postępowań, wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności dotyczących przyznawania świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej, a także sporządzenie decyzji administracyjnych na podstawie w/w dokumentów,

 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

 7. planowanie pomocy oraz kontrolowanie, czy udzielona pomoc spełnia swoje zadania,

 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

 10. kierowanie osób do placówek udzielających specjalistycznej pomocy,

 11. podejmowanie interwencji kryzysowej z uwzględnieniem przemocy w rodzinie,

 12. udzielanie pełnych informacji osobom o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,

 13. współpraca z pozostałymi działami organizacyjnymi Ośrodka,

 14. obsługa niezbędnych programów użytkowych.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV),

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

 6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument określony w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzający znajomość języka polskiego,

 8. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków na danym stanowisku,

 10. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 11. zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych z klauzulą informacyjną,

 12. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B oraz samochodu do dyspozycji,

 13. dowód osobisty do wglądu.

 

W przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

 

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, Aleja Wojska Polskiego 10b (pokój Nr 105) w terminie do dnia 26 maja 2023 r. do godz. 12:00 - lub przesłać w tym terminie pocztą (liczy się dzień doręczenia) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, Al. Wojska Polskiego 10b, 58-400 Kamienna Góra, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

 

Dokumenty złożone po terminie podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego etapu naboru. Kandydaci zostają powiadomieni o odrzuceniu oraz o możliwości odbioru dokumentów aplikacyjnych. Po upływie wyznaczonego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze (https://gops.gminakamiennagora.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.

Ogłaszający nabór zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyny.

 

 

Inne informacje:

Po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

 

Kamienna Góra, 16.05.2023r.


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 16.05.2023
Opublikowana przez D. Sowa dnia 16.05.2023. Wygasa 31.05.2023. Odsłon 16607
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony