Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym

 

Wójt Gminy Kamienna Góra

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym

 

Podinspektor ds. podatków i opłat

 

I. Nazwa i adres jednostki:Urząd Gminy Kamienna Góra, ul. Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra.

II. Stanowisko urzędnicze:Podinspektor ds. podatków i opłat.

 

III. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,

 6. posiadanie wykształcenia wyższego,

 7. doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy w administracji publicznej, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,

 8. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności:

- ustawy ordynacja podatkowa,

- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

- ustawy o samorządzie gminnym

wraz z przepisami wykonawczymi.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi programów komputerowych na stanowisku (m.in.Word, Excel),

 2. umiejętność pracy w zespole oraz organizacja pracy zespołowej,

 3. komunikatywność, samodzielność w pracy, dyspozycyjność, dokładność, sumienność,

 4. czynne prawo jazdy kategorii „B”, samochód z możliwością wykorzystywania go do celów służbowych.

 

V. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 

1. W zakresie wymiaru zobowiązań pieniężnych osób fizycznychoraz zobowiązań podatkowych osób prawnych:

a) realizacja czynności związanych zpodatkiem rolnym od osób fizycznych wg ustawy,

b) realizacja czynności związanych z podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych wg ustawy,

c) realizacja czynności związanych z podatkiem leśnym od osób fizycznych wg ustawy,

d) realizacja czynności związanych z podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym osób prawnych.

 

2. Inne czynności dot. podatków:

a) przyjmowanie odwołań od decyzji organu podatkowego, rozpatrywanie odwołań w miejscu bądź przekazywanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w ustawowym terminie,

b) wydawanie decyzji dot. umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty podatku i zaległości podatkowych i związane z tym czynności:

- przeprowadzanie postępowania dowodowego (sporządzanie protokołów o stanie majątkowym podatnika, postępowanie dowodowe zgodnie z art. 37 ust. 1, 7 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).

c) prowadzenie rejestru wymiarowego: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego,

d) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego.

 

3. W zakresie zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego:

 1. dokonywanie kontroli obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (sporządzanie planów kontroli, wykonywanie kontroli w terenie, sporządzanie wymaganych sprawozdań itp.),

 2. prowadzenie kontroli spełniania obowiązku ubezpieczenia upraw przez rolników, którzy uzyskali płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego,

 3. naliczanie i pobór opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC rolników, budynków i upraw, prowadzenie postępowań zmierzających do ściągnięcia naliczonych opłat (z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego),

 4. rozpatrywanie wniosków (proponowanie rozstrzygnięć) o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy OC rolników, budynków i upraw,

 5. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych z obowiązkiem ubezpieczeń OC rolników, budynków i upraw.

 

4. W zakresie kontroli spełniania obowiązku podatkowego:

 1. sporządzanie rocznych planów kontroli spełniania obowiązku podatkowego - w zakresie podatku od nieruchomości, u nie mniej niż 15 podatników (osób fizycznych) z poszczególnych miejscowości,

 2. prowadzenie czynności sprawdzających składanych deklaracji podatkowych (prawidłowość wypełnienia, konfrontowanie z posiadaną dokumentacją, dokonywanie odpowiednich adnotacji o dokonaniu weryfikacji w deklaracji itp.),

 3. prowadzenie kontroli planowanych (i pozaplanowych w przypadku powzięcia wiadomości o nieprawidłowościach w przedłożonej deklaracji podatkowej – w szczególności niezgodności ze stanem rzeczywistym) spełniania obowiązku opodatkowania podatników.

VI. Warunki pracy:

1) umowa o pracę, wymiar czasu pracy - pełny etat,

2) praca w siedzibie urzędu gminy - budynek piętrowy (brak windy),

3) praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

4) praca biurowa: stanowisko wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe,

5) brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

 

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie gminy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

 

 

 

 

 

VIII. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej – odręcznie podpisany,

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru – odręcznie podpisany,

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy,

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 • oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a, ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać lub przesyłać (liczy się data wpływu do urzędu gminy) do dnia 18października 2019 r. do godz. 14.00 na adres:

 

Urząd Gminy Kamienna Góra

ul. Aleja Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Góra

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercieNabór na stanowisko Podinspektora

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Kamiennej Górze po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

X. Informacje dodatkowe:

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75 610 92 82, 75 610 92 83

 • Dokument aplikacyjny CV powinien być podpisany i opatrzony klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej części rekrutacji.

Komisja powołana przez Wójta Gminy Kamienna Góra działa dwuetapowo:

I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap - z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.


Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Urząd GminyKamienna Góra reprezentowany przez Wójta GminyKamienna Góra, z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy ul. Aleja Wojska Polskiego 10. Dane będą przetwarzane dla celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane innym podmiotom. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

Z-ca Wójta Gminy

/-/ Małgorzata Buszkiewicz

Kamienna Góra, dnia 04października 2019 r.


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 04.10.2019
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 04.10.2019. Wygasa 31.03.2022. Odsłon 15343
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony