GP.7321-4/10 Plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Ogorzelec III” (wygasły...)

 1.1.                  Zamówienie obejmuje swym zakresem przygotowanie i przeprowadzenie wszelkich prac związanych z wykonanie i uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego  terenu górniczego „Ogorzelec III”. o powierzchni 82,50 ha, zgodnie z ustawą o planowaniu                         i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.:

 a)       Wykonanie – z upoważnienia Wójta Gminy Kamienna Góra – wszystkich obligatoryjnych czynności proceduralnych, niezbędnych do sporządzenia miejscowych planów, wynikających z ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ogłoszenia, zawiadomienia, opinie, uzgodnienia, wymagane zgody itp.),

 b)       Sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Ogorzelec III”.,zawierającego część tekstową i graficzną: zgodnie z:

- wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- wymogami ustawy prawo geologiczne i górnicze

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra,

- przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem,

wraz z:

- prognozą oddziaływania na środowisko,

- opracowaniem ekofizjograficznym,

- uzyskaniem zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne i nieleśne;

- sporządzeniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Kamienna Góra, dnia 06/07/2011

Publikacja zapytania wraz z odpowiedzią


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 27.06.2011
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 27.06.2011. Wygasa 14.07.2011. Odsłon 3925, Wersja 2
Początek strony