IZP.271.1.2011 Udzielenie kredytu 1 450 000,00 PLN (wygasły...)

  Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra.

2. Realizację inwestycji  Zwodociągowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody  „KROKUS” prowadzi Gmina Kamienna Góra.

3. Wypłata kredytu od 1 września 2011 roku.

4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „in blanco”.

5. Oprocentowanie wg stawki zmiennej obowiązującej w okresie naliczania w wysokości zmiennej stopy podstawowej równej stawce ustalanej przez :

WIBOR 3M  ( 15 III, 15 VI, 15 IX,  15 XII) powiększonej o marżę banku ( stała dla całego okresu ),

6. Marża banku nie może mieć wartości ujemnej.

7. Spłata odsetek, płatnych do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od miesiąca stycznia 2011 roku, w okresach kwartalnych.

8. Kredyt będzie spłacany w okresie od  miesiąca stycznia 2012 r. do  miesiąca grudnia 2022 r. włącznie, w ratach kwartalnych.

9. Raty kapitałowe płatne będą w terminach do  15-go dnia  ostatniego miesiąca, danego kwartału.  W przypadku, gdy termin płatności wypada na dzień wolny od pracy spłata następować będzie w następnym  dniu roboczym przypadającym po dniu upływu terminu płatności.

10. Zamawiający  zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia kredytu w mniejszej wysokości niż jest to zakładane bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

11. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości (mniejszej) odmiennej od zakładanej, raty kapitałowe przypadające do spłaty w poszczególnych latach ulegają zmianie w stosunku do zakładanych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA 18/08/2011 ROKU O GODZINIE 09:50

Dokumenty umożliwiające zbadanie zdolności kredytowej Zamawiającego można pobrać

klikając myszką na napis : POBIERZ

Kamienna Góra, dnia 11.08.2011 r.

Publikacja zapytania wraz z odpowiedziami

UWAGA! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA 26/08/2011 ROKU O GODZINIE 13:00

 

Kamienna Góra, dnia 17.08.2011 r.

Zamawiający publikuje kolejne zapytanie wraz z  odpowiedziami.

 

Kamienna Góra, dnia 19.08.2011r.

Zamawiający dodatkowo informuje Wykonawców, że uruchomienie kredytu może nastąpić  w kwotach i terminach dostosowanych do potrzeb zamawiającego tj. w okresie od dnia 20.09.2011 do 30.10.2011. Powyższy termin jest ostateczny termin uruchomienia kredytu.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 22.07.2011
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 22.07.2011. Wygasa 23.08.2011. Odsłon 12843, Wersja 8
Początek strony