IZP. 7013.8.2015 Przebudowa sieci wodowiągowej i przebudowa drogi w Krzeszowie. ( 2 zadania) (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia publicznego jest łączne wykonanie 2 zadań inwestycyjnych p.n:
a) Przebudowa sieci wodociągowej i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz naprawa infrastruktury drogowej przy ul. P. Brandla i M. Englera w Krzeszowie” (zadanie 1),
b) Przebudowa drogi ul. M. Englera dz. nr 792 (zadanie 2).
zgodnie z Projektami Budowlanymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie określonym umową.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dla :
a) Zadania 1
- projekt budowlany opracowany przez firmę Zakład Usług Techniczno-Budowlanych „MAK-TECH” spółka cywilna Adam Makaś, Włodzimierz Wilk, ul. Słowackiego 9, 58-400 Kamienna Góra zatwierdzony ostateczną decyzją pozwolenia na budowę nr 85/15 z dnia 12 maja 2015 roku,
- projekt wykonawczy,
- decyzja pozwolenie-wodno prawne  (OŚ.6341.9.2015 z dnia 17 marca 2015 r.) na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  zawierające zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli i odbioru robót określonych w projekcie,
- przedmiar robót zawierający opis i ilości podstawowych robót do wykonania.
b) zadania 2:
- projekt budowlany opracowany przez firmę U.O. „WILBUD” mgr inż. Włodzimierz Wilk; ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  zawierające zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli i odbioru robót określonych w projekcie,
- przedmiar robót zawierający opis i ilości podstawowych robót do wykonania.

Termin wykonania do dnia 23.10.2015 roku


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 02.06.2015
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 02.06.2015. Wygasa 19.06.2015. Odsłon 2476, Wersja 2
Początek strony