IZP. 7013.8.2015 Przebudowa sieci wodowiągowej i przebudowa drogi w Krzeszowie. ( 2 zadania) (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia publicznego jest łączne wykonanie 2 zadań inwestycyjnych p.n:
a) Przebudowa sieci wodociągowej i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz naprawa infrastruktury drogowej przy ul. P. Brandla i M. Englera w Krzeszowie” (zadanie 1),
b) Przebudowa drogi ul. M. Englera dz. nr 792 (zadanie 2).
zgodnie z Projektami Budowlanymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie określonym umową.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dla :
a) Zadania 1
- projekt budowlany opracowany przez firmę Zakład Usług Techniczno-Budowlanych „MAK-TECH” spółka cywilna Adam Makaś, Włodzimierz Wilk, ul. Słowackiego 9, 58-400 Kamienna Góra zatwierdzony ostateczną decyzją pozwolenia na budowę nr 85/15 z dnia 12 maja 2015 roku,
- projekt wykonawczy,
- decyzja pozwolenie-wodno prawne  (OŚ.6341.9.2015 z dnia 17 marca 2015 r.) na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  zawierające zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli i odbioru robót określonych w projekcie,
- przedmiar robót zawierający opis i ilości podstawowych robót do wykonania.
b) zadania 2:
- projekt budowlany opracowany przez firmę U.O. „WILBUD” mgr inż. Włodzimierz Wilk; ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  zawierające zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli i odbioru robót określonych w projekcie,
- przedmiar robót zawierający opis i ilości podstawowych robót do wykonania.

Termin wykonania do dnia 23.10.2015 rokuZałączniki:
karta gwarancyjna w okresie gwarancji
Postanowienia umowy
SIWZ Instrukcja dla Wykonawcow
Instrukcja formularze
Oferta Wykonawcy
Strona tyt siwz
Ogloszenie o zamowieniu
wodociag dokumentacja spakowana
wodociag projekt wykonawczy
dokumentacja przebudowa drogi
pozwolenie na budowe
przedmiar robot
STWiOR
wzor gwarancji nalezytego wykonania
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 02.06.2015
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 02.06.2015. Wygasa 19.06.2015. Odsłon 60664, Wersja 2