IZP. 7013.14.2015 Budowa pompowni strefowej we wsi Gorzeszów (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.:
„Budowa pompowni strefowej ze zbiornikiem retencyjnym we wsi Gorzeszów, w miejscu istniejącej pompowni przewidzianej do likwidacji” zgodnie z Projektem Budowlanym zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie określonym umową.
Za m ó w i e n i e   o b e j m u j e   j e d n o c z e ś n i e:
- modernizację istniejącej sterownicy na ujęciu wody Krzeszówek pod przyszły system wizualizacji, poprzez zabudowę sterownika SAIA z odpowiednią ilością wejść i wyjść, portami komunikacyjnymi, panelem operatorskim oraz oprogramowaniem,
- geodezyjne wyniesienie obiektów w terenie,
- sporządzenie w umownym terminie wykonania przedmiotu umowy geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zawierającej inwentaryzację powykonawczą przyjętą do Państwowego (Powiatowego) zasobu geodezyjnego i informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe - art. 57 ust. 1 pkt 5 znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane,
- rozbiórkę wyłączonego budynku pompowni i zbiorników wody czystej po uzyskaniu pełnej sprawności eksploatacyjnej pompowni kontenerowej – pozyskany materiał z rozbiórki stanowi uzysk Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odzyskania szafy sterowniczej, armatury ciśnieniowej, pomp i armatury (zasuwy, zawory zwrotne i bezpieczeństwa),
- przeprowadzenie sprawdzenia działania pompowni kontenerowej w różnych stanach awaryjnych, przy udziale użytkownika, przed rozbiórką nieczynnej pompowni,
- zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy oraz kierowanie budową,  
- bieżącą naprawę urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie realizacji robót,
- zapewnienie ciągłości dostaw wody do czasu uruchomienia nowo wybudowanej pompowni kontenerowej.

Kamienna Góra, dnia 03.11.2015 r.
Zamawiajacy publikuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią na skierowane zapytanie.
oraz publikuje w wersi do edycji wzór oferty i formularze.

Kamienna Góra, dnia 04.11.2015 r.
Zamawiający publikuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Kamienna Góra, dnia 10.11.2015 r.
Zamawiajacy doprecyzował zapisy postanowień umowy oraz karty gwarancyjnej
W w/w dokumatach wskazano że  minimalny okres gwarancji, który jest równy okresowi rękomi wynosi 36 miesięcy  a maksymalny 60 miesięcy.  Zakreś świadczenia wykonawcy wynikajacy z zawartej umowy będzie zgodny z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 26.10.2015
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 10.11.2015. Wygasa 18.11.2015. Odsłon 8506, Wersja 9
Początek strony