IZP. 2222-3/10 Budowa Zespołu Boisk (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko-Orlik 2012"

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 31,37m x 62,0m o powierzchni 1944,94 m2  (pole gry 26,0m x 56,0m)
podbudowa przepuszczalna
nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa
2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:
19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
3.  Ogrodzenie terenu
4.  Oświetlenie terenu
5.  Budowę budynku sanitarno-szatniowego

 Wadium przetargowy wynosi  20 000,00 zł ( dwadzieścia tysięcy zł)

Termin wykonania 3 miesiące od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

Termin składania ofert upływa dnia  08/06/2010 roku o godzinie 09:45

Projekt oraz rysunki można pobrać tutaj

Przedmiar można pobrać tutaj  

Kamienna Góra , dnia  25/05/2010 r

Stosownie do zapisów dokumentacji przetargowej - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami ... Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części dotyczącej nawierzchni do piłki nożnej - sztuczna trawa( pkt 2.1 siwz "Budowa Boiska do piłki nożnej)
Nowa treść otrzymuje brzmienie :
Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)
1.    Typ włókna: monofil
2.    Skład chemiczny włókna; polietylen
3.    Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4.    Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Kamienna Góra dnia 01/06/2010 rok

Zamawiający publikuje treść zapytania  wraz z odpowiedzią i dodatkowymi rysunkami.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 24.05.2010
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 24.05.2010. Wygasa 08.06.2010. Odsłon 5483, Wersja 3
Początek strony