IZP. 042.09.2012 Przebudowa drogi w Przedwojowie na działkach nr 609, 472/11, 472/8, 472/26, 597 (wygasły...)

Wykonanie remontu drogi o długości 373,80 m  Zakres robót obejmuje:

  1. Korytowanie odcinka drogi przewidzianego do remontu na głębokość ok 40-44 cm wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem,

  2. Wykonanie stabilizacji cementem gruntu gr. 15 cm. Stabilizację Rm 2,5 MPa należy dowieźć z wytwórni,

  3. Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm. Na wykonanej podbudowie wymagane jest osiągnięcie wtórnego modułu odkształcenia nie mniejszego niż 140 MPa,

  4. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 5 cm. Warstwę wiążącą należy ułożyć na podłożu skropionym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 czystego asfaltu,

  5. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 4 cm. Warstwę ścieralną należy ułożyć na podłożu skropionym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 czystego asfaltu,

  6. Ułożenie na zakończeniach remontowanej drogi krawężników betonowych 20/30/100 na ławie betonowej z oporem.

  7. Ścinanie i uzupełnienie poboczy wzdłuż krawędzi jezdni.

Kamienna Góra, dnia 20/04/2012

Zamawiający poprawił oczywiste omyłki pisarskie w  terminie wykonania umowy wpisany we wzorze oferty i postanowieniach umowy  - obowiązujący  termin do dnia 31/10/2012 roku.

Termin składania ofert upływa dnia 10/05/2012 roku o godzinie 11:50 .

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 19.04.2012
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 19.04.2012. Wygasa 10.05.2012. Odsłon 4835, Wersja 3
Początek strony