IZP.7011.13.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej - Pawilon na boisku w Leszczyńcu (wygasły...)

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego na boisku w Leszczyńcu.

1. Zakres zamówienia obejmuje: sporządzenie, w terminie 3 tygodni od podpisania umowy, 3 koncepcji architektonicznych wraz z propozycją rozwiązań materiałowych, z których jedna zostanie wybrana w ciągu 7dni roboczych od przekazania i będzie podkładem do dalszych ustaleń i ewentualnych zmian; złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; sporządzenie ekspertyzy geologicznej określającej warunki gruntowo-wodne dla obiektu i drogi dojazdowej ( dojazd z drogi wojewódzkiej); sporządzenie mapy do celów projektowych; wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem pawilonu; wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i projektów wykonawczych; wykonanie projektów branżowych - zamówienie obejmuje wykonanie projektu dojazdu do obiektu przez działki nr 217, 216/2, 397/1 i 215/1 z drogi wojewódzkiej wraz z uzgodnieniami; wykonanie projektów przyłączy instalacyjnych ( woda, energia elektryczna, kanalizacja wraz ze zbiornikiem bezodpływowym) wraz z uzgodnieniami; sporządzenie kosztorysu inwestorskiego (w wersji uproszczonej i szczegółowej); sporządzenie przedmiaru robót; opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem opisu uszczegółowienia równoważności dla dobranych materiałów referencyjnych ; opracowanie całości dokumentacji w formie elektronicznej (PDF, kosztorys inwestorski dodatkowo z rozszerzeniem ATH lub KST) uzgodnienie i zaopiniowanie dokumentacji przez instytucje i organy wynikające z odrębnych przepisów; złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami; uzyskanie na rzecz zamawiającego pozwolenia na budowę.

 

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 13.10.2014
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 13.10.2014. Wygasa 29.11.2014. Odsłon 1720, Wersja 1
Początek strony