IZP.7013.7.2015 Przebudowa drogi wew.ul. Loretańska w Krzeszowie (wygasły...)

Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Loretańska w Krzeszowie zgodnie z Projektem Budowlanym - Przebudowa drogi w Krzeszowie dz. nr 583/4, 589/3, 590/2, 602/2, 616/3. Projekt obejmuje odcinek drogi długości 385,0 m. Warstwa ścieralna z kostki betonowej. Zamówienie obejmuje jednocześnie: - geodezyjne wyniesienie obiektów w terenie, - sporządzenie w umownym terminie wykonania przedmiotu umowy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do Państwowego (Powiatowego) zasobu geodezyjnego, - zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy oraz kierowanie budową, - bieżącą naprawę urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie realizacji robót.

Termin wykonania do dnia 30.09.2015 roku

 Załączniki:
wzor karty gwarancyjnej
pozwolenie wodnoprawne
instrukcja formularze
SIWZ Instrukcja dla wykonawcow
wzor oferty
Istotne postanowienia umowy
SIWZ Str tytulowa
zgloszenie
Ogloszeni o zamoweniu
PB opis
Przedmiar
rys 1
rys 2
rys 3
rys 4
rys 5
rys 6
STWiOR
wzor gwarancji nalezytego wykonania
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 02.06.2015
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 02.06.2015. Wygasa 19.06.2015. Odsłon 48875, Wersja 1