KROŚ.7031.1.2016 Odbiór odpadów komunalnych (wygasły...)

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2017.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Kamienna Góra, polegającej na sukcesywnym odbiorze każdej ilości odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów w tzw. „gniazdach” w roku 2017 oraz ich transport i zagospodarowanie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także zorganizowanie zajęć edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami w placówkach oświatowych na terenie gminy i dodatkowych akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zamówienie obejmuje również wyposażenie w pojemniki na odpady zbierane selektywnie w tzw. „gniazdach” na czas trwania umowy, a także uzupełnienie pojemników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz wymianę pojemników przez Wykonawcę, uszkodzonych z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. Pojemności pojemników możliwe do ustawienia: 80l, 120l, 240l i 1100l.

Odbiorem odpadów komunalnych obejmuje się właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Kamienna Góra. 

Kamienna Góra, dnia 10.11.2016
Zamawiajacy zamieścił dodatkowo w formie do edycji :
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- wzór oferty.
Równoczesnie zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie  sprostowania dotyczącego dostepu na stronie bip.gminakamiennagora.pl do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 09.11.2016
Opublikowana przez D. Sowa dnia 29.11.2016. Wygasa 30.11.2016. Odsłon 3119, Wersja 4
Początek strony