KROŚ.7031.1.2016 Odbiór odpadów komunalnych (wygasły...)

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2017.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Kamienna Góra, polegającej na sukcesywnym odbiorze każdej ilości odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów w tzw. „gniazdach” w roku 2017 oraz ich transport i zagospodarowanie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także zorganizowanie zajęć edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami w placówkach oświatowych na terenie gminy i dodatkowych akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zamówienie obejmuje również wyposażenie w pojemniki na odpady zbierane selektywnie w tzw. „gniazdach” na czas trwania umowy, a także uzupełnienie pojemników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz wymianę pojemników przez Wykonawcę, uszkodzonych z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. Pojemności pojemników możliwe do ustawienia: 80l, 120l, 240l i 1100l.

Odbiorem odpadów komunalnych obejmuje się właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Kamienna Góra. 

Kamienna Góra, dnia 10.11.2016
Zamawiajacy zamieścił dodatkowo w formie do edycji :
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- wzór oferty.
Równoczesnie zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie  sprostowania dotyczącego dostepu na stronie bip.gminakamiennagora.pl do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Załączniki:
korekta w ogloszeniu o zamowieniu .pdf
Ogloszenie zamowienie BZP i Tablica.pdf
opis przedmiotu zamowienia odpady 2016.pdf
Oswiadczenie 22i24_doPostepowania.doc
siwz Instrukcja dla Wykonawcow odpady 2016.pdf
umowa odpady 2016 .pdf
Zal. nr 3 Oferta.doc
zalacznik nr 2 oswiadczenie o spelnieniu warunkow.pdf
zalacznik nr 3 wzor oferty.pdf
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 09.11.2016
Opublikowana przez D. Sowa dnia 29.11.2016. Wygasa 30.11.2016. Odsłon 62043, Wersja 4