IZP.341-1/10 Udzielenie kredytu inwestycejnego długoterminowego złotowego na sfinansowanie i refinan (wygasły...)

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra.

2. Realizację robót w zakresie budowy Zespołu Boisk „ORLIK 2012” w Krzeszowie prowadzi Gmina Kamienna Góra.

3. Wypłata kredytu od 1 grudnia 2010 roku.

4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „in blanco”.

5. Oprocentowanie wg stawki zmiennej obowiązującej w okresie naliczania w wysokości zmiennej stopy podstawowej równej stawce ustalanej przez :

WIBOR 3M ( 15 III, 15 VI, 15 IX, 15 XII) powiększonej o marżę banku,

6. Marża banku nie może mieć wartości ujemnej.

7. Spłata odsetek, płatnych do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od miesiąca stycznia 2011 roku, w okresach kwartalnych.

8. Kredyt będzie spłacany w okresie od 2011 r. do 2020 r. włącznie, w ratach kwartalnych lub raz w roku.

9. Raty kapitałowe płatne będą w terminach do 15-go dnia ostatniego miesiąca, danego kwartału.

 

Zamkniętą kopertę zawierająca ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Gminy Kamienna Góra ul.  Aleja Wojska Polskiego 10 , 58-400 Kamienna Góra pokój 201 (Sekretariat), do 22-11-2010 do godz. 09:50 ( zmiana terminu z dnia 15/11/2010r.)

 

 Kamienna Góra, dnia 03/11/2010

Zamawiający publikuje  treść skierowanego zapytania wraz z odpowiedziami.

 

Kamienna Góra, dnia 04/11/2010

Zamawiający publikuje treść kolejnych zapytań wraz z odpowiedziami.

Kamienna Góra, dnia 10/11/2010 

Zamawiający zmienił termin składania ofert mając na uwadze niezbędność przekazania Wykonawcą uchwały o zaciągnięciu kredytu - stosowna informacja zostaje opublikowana w załacznikach

Kamienna Góra, dnia 17/11/2010

Publikacja opinii RIO z dnia 17/11/2010Załączniki:
objasnienia do budzetu 2011
zapytanie i odpowiedż z dnia 03/11/2010 r.
odpowiedz z dnia 04112010
odpowiedz z dnia 04112010_cd
Objaśnienia do budżetu na 2010
opinia o przebiegu wykonania budżetu za 1 półrocze
opinia o przedłozonym projekcie budżetu za 2010
opinia o przedłożonym sprawozdaniu do budżetu na 2008
opinia o przedłożonym sprawozdaniu do budżetu na 2009
opiniaRIOz dnia 17112010_00000.pdf
opis do wykonania budzetu za 2008
opis wykonania za 2010
RB-N z I pół 2010
RB-Z z I pół 2010
RB-NDS z I pół 2010
RB-27S z 2010 za I połrocze
RB-27S z 2008
RB-27S z 2009
RB-28S z 2010 za I połrocze
RB-28S z 2009
RB-28S z 2008
RB-N z 2008
RB-N z 2009
RB-NDS z 2009
RB-NDS za 2008
RB-Z z 2008
RB-Z z 2009
SIWZ
UCHWAŁA Z DNIA 10/11/2010 R. - ZACIĄGNIECIE KREDYTU
uchwała budżetu na rok 2010
Opinia w sprawie sfinansowania deficytu budżetu
Wykaz dokumentów do oceny zdolności kredytowej
wykonanie budżetu za 2008 - dochody
wykonanie budzetu 2008- wydatki
wykonanie budzetu 2009-wydatki
wykonanie budżetu za 2008 - dochody
wykonanie budzetu za I półrocze dochody
wykonanie budzetu za I półrocze wydatki
zaswiadczenie o niezaleg. i regon070
załącznik nr 1 -dochody 2010
załącznik nr 10 - prognoza
załącznik nr 2 - wydatki na 2010 r.pdf
Załącznik nr 3 2010- inwestycje
załącznik nr 4 - zadania zlecone
załącznik nr 5 - przychody i rozchody
załącznik nr 6 - Plan GFOŚi GW
załącznik nr 7 -dochody własne
załącznik nr 8- dotacje udzielone przez gminę
załącznik nr 9-wydatki z funduszu sołeckiego
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 18.10.2010
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 18.10.2010. Wygasa 22.11.2010. Odsłon 62042, Wersja 9