IZP.042.5.2011 Budowa świetlicy wraz z zapleczem szatniowo_sanitarnym w Przedwojowie (wygasły...)

Zamawiający Gmina Kamienna Góra, w imieniu której działa Wójt Gminy Kamienna Góra mający swoją siedzibę w Kamiennej Górze przy ul. Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa świetlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Przedwojowie”


Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz infrastrukturą na działkach nr 174/4 i 175/2, we wsi Przedwojów gmina Kamienna Góra. Projektowany obiekt to budynek użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi na czasowy pobyt ludzi.


Świetlicę stanowi jednokondygnacyjny budynek o rzucie w kształcie litery „T” zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Dwuspadowe dachy o spadku połaci 30%, łączące się kalenicami w centrum części krótszej, nad fragmentem szczytowym części dłuższej dach wielospadowy. Część krótsza mieści dwie sale świetlicy wiejskiej, możliwe do połączenia w jedną; część dłuższa - wejście i zaplecze świetlicy oraz zespół pomieszczeń szatniowo-sanitarnych do obsługi sąsiednich terenów sportowych. Główne wejście do świetlicy zaakcentowane wysuniętym daszkiem wspartym na dwóch okrągłych kolumnach, wejście do szatni podcieniem jedną okrągłą kolumną. Oba wejścia dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich bez potrzeby stosowania pochylni. Wysokość sal świetlicy zmienna (od 3,25 m przy ścianach zewnętrznych do 4,35 m w osi), wysokość pozostałych pomieszczeń budynku 2,90 i 3,00 m.

Budynek wyposażony w instalację elektryczną, odgromową, wodno-kanalizacyjną, gazową i wentylacji mechanicznej w salach świetlicy i przebieralniach. Ogrzewanie budynku zasilane z lokalnej kotłowni gazowej z kotłem gazowym kondensacyjnym o mocy 60 kW. Ciepła woda ze zbiornika pojemnościowego zasilanego w ciepło z kotła.

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie następujących robót związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu :

1. Wykonanie robót przygotowawczych polegających na wyburzeniu istn. budynku drewnianego (kubatura 350 m3), zdjęciu warstwy ziemi roślinnej grub. do 15 cm i robót ukształtowania terenu.

2. Przełożenie istniejącej sieci gazowej dn 150 stal, kolidującej z projektowanym budynkiem świetlicy na działce nr 174/4 poprzez budowę odcinka sieci gazowej n/c PE160, zgodnie z warunkami przełożenia istniejącej sieci oraz warunkami przyłączenia do sieci gazowej.

3. Wykonanie zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 5 z przepustem w osi istniejącego rowu przydrożnego, zgodnie z decyzją GDDKiA (obecnie odcinek drogi został przekazany Gminie i jest zarządzany przez Wójta Gminy) wraz w wycinką kolidującego drzewa.

4. Wykonanie placu manewrowego oraz ciągu pieszo-jezdnego do budynku świetlicy i stanowisk postojowych o nawierzchni z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie tłuczniowej. Kolor kostki betonowej szary.

5. Wykonanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i autokarów o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych grub. 10,5 cm.

6. Postawienie ogrodzenia panelowego metalowego wys. 1,56 m, przęsła średnio po 2,50 m (wokół samego budynku świetlicy).

7. Budowę przyłącza wodociągowego, gazowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

 

TERMIN WYKONANIA DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU

Termin składania ofert upływa dnia 21/03/2011 roku o godzinie 9:50

Dokumentacje projektowa można pobrać tutaj .

Kamienna Góra , dnia 25/02/2011

Zamawiający opublikowała na stronie UZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia odnoszące się do unieważnienia postępowania w przypadku nieotrzymania środków pochodzących z budżetu UE.  Obecnie zamawiający nie przewiduje unieważniania postępowania. Zadanie zostało ujęte do dofinansowania i znajduje się na liście zadań zatwierdzonych w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi w ramach PROW na lata 2007-2013.

Treść ogłoszenia opublikowanego na stronach UZP zamieszczona zostaje w załącznikach.

Kamienna Góra , dnia 28/02/2011

Zamawiający zmodyfikował termin wykonania  zamówienia.Załączniki:
1strona_tytulowa_SIWZ.pdf
Decyzja wycinka drzewa.pdf
Gazociąg_likwidacja_kolizji.pdf
Instrukcja_formularze.pdf
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia BZP pkt. IV.4.17
oferta_Wykonawcy_2.pdf
Pawilon_instrukcja_SIWZ_2.pdf
postanowienia_umowy_2.pdf
Pozwolenie na budowe.pdf
Przedmiar_budowlany.pdf
Przedmiar_elektryczne.pdf
Przedmiar_gaz.pdf
Przedmiar_wyposazenie.pdf
Umowa_przylacze-gazowe.pdf
Uzgodnienia _wod_kan.pdf
Warunki_zasilania _EnergiaPro.pdf
TERMINWYKONNAI DO 30 WRZEŚNIA 2011
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 23.02.2011
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 23.02.2011. Wygasa 21.03.2011. Odsłon 62154, Wersja 4