IZP.042.8.2011 Remont drogi gminnej Nr 114915D w Raszowie (wygasły...)

Podstawowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu drogi o długości 350,00 mb

Zakres robót obejmuje:

 1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej na początku odcinka oraz na uszkodzonym przepuście wraz z wywozem destruktu na składowisko wykonawcy.

 2. Korytowanie z wyrównaniem na całej długości projektowanego odcinka wraz z wywozem destruktu na składowisko wykonawcy.

 3. Usunięcie samosiejek w pasie przydrogowym.

 4. Wymiana uszkodzonych przepustów fi 1000 mm, fi 600 mm (3szt.) z budową betonowych ścianek czołowych.

 5. Profilacja wraz z zagęszczeniem pobocza na całej długości projektowanego odcinka.

 6. Wykonanie stabilizacji cementem gruntu gr. 15 cm. Stabilizację RM 1,5 – 2,5 MPa należy dowieźć z wytwórni. Na wykonanej stabilizacji wymagane jest osiągnięcie wtórnego modułu odkształcenia nie mniejszego niż 100 MPa.

 7. Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm grubości 25 cm. Na wykonanej podbudowie wymagane jest osiągnięcie wtórnego modułu odkształcenia nie mniejszego niż 140 MPa

 8. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 5 cm. Warstwę wiążącą należy ułożyć na podłożu skropionym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 czystego asfaltu. Przed skropieniem warstwa podbudowy winna być dokładnie oczyszczona z resztek błota i kurzu.

 9. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 4 cm. Warstwę ścieralną należy ułożyć na podłożu skropionym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 czystego asfaltu. Przed skropieniem warstwa wyrównawcza winna być dokładnie oczyszczona z resztek błota i kurzu.

 10. Ułożenie na wskazanych odcinkach remontowanej drogi korytek betonowych na ławie betonowej z betonu B15 gr 10 cm wraz ze sprowadzeniem wody do wpustu ulicznego.

 11. Ułożenie na zjeździe rynsztoku z kostki granitowej na ławie betonowej.

 12. Ścinanie i uzupełnianie poboczy wzdłuż krawędzi jezdni od strony rowu.

 13. Reprofilacja i lokalne odtworzenie zniszczonych rowów przydrożnych

 14. Brukowanie dna rowu na wlocie i wylocie przepustu fi 1000 mm oraz skarpy w rejonie przepustu formakiem granitowym.

 15. Montaż barier stalowych 2x12 m na odcinku przepustu fi 1000 mm

 16. Wykonanie wpustu ściekowego i przykanalika.

Termin wykonania do dnia 29 lipca 2011 roku

Termin składania ofert upływa dnia 21/03/2011 roku  o godzinie 10:45

Kamienna Góra, dnia 11/03/2011 roku.

Zamawiający uzupełnia dokumentacje przetargową o  rysunki wykonawcze przepustów .


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 03.03.2011
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 03.03.2011. Wygasa 21.03.2011. Odsłon 4076, Wersja 2
Początek strony