IZP.5541-4/10 Remont drogi gminnej w Pisarzowicach (wygasły...)

Podstawowy zakres zamówienia obejmuje ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, na długości 192 mb i szerokości drogi – 6 mb wraz z wykonaniem odwodnienia drogi.
Zamówienie obejmuje ponadto:
geodezyjne wyniesienie obiektów w terenie wraz z bieżącą obsługą geodezyjną,
naprawę urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie realizacji robót,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące :
1)   posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2)   posiadania wiedzy i doświadczenia  wyrażające się tym, że ciągu ostatnich 5 lat byli wykonawcą w co najmniej dwu przedsięwzięciach budowlanych o charakterze i trudności wykonania takim samym lub równoważnym jak zamówione roboty.
3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym, w szczególności osobą, która w okresie realizacji  robót pełnić będzie obowiązki KIEROWNIKA BUDOWY,
4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wyrażające się zdolnością  kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN (sto tysięcy złotych)

Termin wykonania do dnia 30.06.2010 r.

Wadium przetargowe  wynosi 2 000,00 zł

Termin składania ofert upływa dnia 16/03/2010 roku o godzinie 09:45

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  Odpowiedzi zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła. Wszystkie zapytania i wyjaśnienie będą zamieszczane dodatkowo na stronie internetowej zamawiającego www.bip.kamiennagora.tensoft.pl > z a k ł a d k a Objaśnienie do treści siwz > Droga Pisarzowice


powrót...
Informacja wytworzona przez G. Jakóbczyk dnia 15.02.2010
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 15.02.2010. Wygasa 16.03.2010. Odsłon 2101, Wersja 1
Początek strony