RI.7013.1.2016 Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego w Leszczyńcu. (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie zadania inwestycyjnego p.n:
„Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Leszczyńcu”, zgodnie z Projektami Budowlanymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w terminie określonym umową.
Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie wszelkich innych czynności i prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych, dostaw i usług i zgodnie z  zapisami dokumentacji przetargowej.

Zamówienieobejmujejednocześnie:

a) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz kierowanie budową,

b) obsługę geodezyjną przedmiotu zamówienia łącznie z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej oraz dokonaniem zmian w ewidencji gruntów i budynków,

c) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanego budynku,

d) dostarczenie wszelkich instrukcji użytkowania budynku i wyposażenia,

e) montaż sprzętu przeciwpożarowego i oznakowanie dróg ewakuacyjnych budynku,

f) dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.

Kamienna Góra, dnia 18/02/2016
Zamawiajacy poprawił oczywistą omyłkę pisarską w treści SIWZ w pkt 4.2 - termin składania ofert upływa dnia 15.03.2016 roku o godzinie 09:50
Kamienna Góra, dnia 19/02/2016
Zamawiajacy poprawił błąd pisarski w danie zawiązania ofertą we wzorze oferty - zamieszczono poprawiony wzór oferty wykoanwcy.
Kamienna Góra, dnia 25/02/2016
Zamawiajacy publikuje decyzję pozwolenia na budowę w zakresie zmiany w projekcie  w zakresie opisanym w przedmiocie zamówinia.
Kamienna Góra, dnia 09/03/2016
Zamawiający publikuje treść skierowanego zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią

powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 17.02.2016
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 09.03.2016. Wygasa 16.03.2016. Odsłon 4748, Wersja 5
Początek strony