RI.7013.2.2016 Świetlica Janiszów (wygasły...)

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie zadania inwestycyjnego p.n:
„Budowa sanitariatów, szatni oraz układu komunikacyjnego przy świetlicy w Janiszowie”, zgodnie z Projektem Budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie określonym umową.
Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie wszelkich innych czynności i prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych zgodnie z  zapisami dokumentacji przetargowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają :
a) projekt budowlany opracowany przez Firmę Projektowo-Inwestycyjną  ”JW. Projekt-Kontrol”  Jarosław Wawrzaszek, ul. Różana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdrój zatwierdzony ostateczną decyzją pozwolenia na budowę nr 269/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku,
b) projekty wykonawcze,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zwane w treści umowy „STWiOR”), zawierające zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli i odbioru robót określonych w projektach budowlanych i wykonawczych,
d) przedmiar robót zawierający opis i szacowane ilości robót do wykonania (przedmiar nie stanowi podstawy ustalenia wynagrodzenie wykonawcy – umowa ryczałtowa).
3. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej na warunkach ustalonych postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik do przedmiotowej instrukcji dla Wykonawców.
4. Zamówienie obejmuje jednocześnie:
a)  zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz kierowanie budową,
b) obsługę geodezyjną przedmiotu zamówienia łącznie z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej,
c) trwałe zabezpieczenie wykładziny TARKET, w pomieszczeniu głównym świetlicy przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zabezpieczenie folią budowlaną i płytami.powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 16.05.2016
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 16.05.2016. Wygasa 06.06.2016. Odsłon 1046, Wersja 1
Początek strony