Konkursy ofert

RI.524.2.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/228/17 Rady Gminy Kamienna Góra z 27 września 2017 r., w sprawie określenia warunków i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na realizację zadań służących rozwojowi sportu i wspierających realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, oraz kontroli ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 4137),

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

ogłasza otwarty konkurs projektów
na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu


I. PRZEDMIOT PROJEKTÓW PRZEDSTAWIANYCH W KONKURSIE:
Przedstawiane projekty muszą stanowić przedsięwzięcia, które w jasny i bezpośredni sposób wspierają rozwój dowolnych zespołowych lub indywidualnych dyscyplin sportowych.
Dominującą grupę beneficjentów (odbiorców) działań projektu muszą stanowić mieszkańcy gminy Kamienna Góra i/lub kluby sportowe funkcjonujące na jej obszarze.
Tematyka projektów musi być wyraźnie związana z prowadzeniem szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu gminy Kamienna Góra, kształtowaniem aktywnych postaw sportowych wśród mieszkańców gminy, lub intensyfikacji współpracy podmiotów (klubów sportowych i osób fizycznych) na płaszczyźnie sportu.
Działania przedstawianych projektów mogą dotyczyć w szczególności:
1) prowadzenia treningów i szkolenia sportowego
2) udziału w rozgrywkach lub zawodach organizowanych przez ogólnopolskie związki sportowe
3) udziału w rozgrywkach lub zawodach organizowanych przez lokalne organizacje sportowe
4) samodzielnej organizacji rozgrywek lub zawodów sportowych
5) upowszechniania i rozwoju nowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Kamienna Góra
6) podnoszenia umiejętności i kwalifikacji kadry szkoleniowej klubów sportowych,
7) promowania aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy.
W ramach projektów zakładających działania określone w pkt 1) - 5) możliwe jest prowadzenie modernizacji elementów bazy sportowej posiadanej przez Wnioskodawcę.

II. TERMIN, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJĘ:
1. Wnioski składa się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2017 r., do godz. 15.00,
    na adres Urzędu Gminy Kamienna Góra: 58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10,
    osobiście w sekretariacie (pok. 201) lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
    z zastrzeżeniem, że w tym przypadku liczy się termin wpływu wniosku a nie data jego nadania.
2. Wnioski złożone po upływie terminu określonego w pkt 1) nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Wniosek sporządza się według wzoru, którego treść określa załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia, wypełniając go pismem maszynowym.
4. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
5. Do wniosku należy obligatoryjnie załączyć:
1) szczegółowe kalkulacje wydatków sporządzone odrębnie dla każdej dyscypliny sportowej / sekcji / grupy szkoleniowej objętej działaniami projektu (wzór kalkulacji zawarto w pkt IX wniosku).
2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl, lub kopię wyciągu z innego rejestru, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy i nazwiska oraz funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu,
3) pełnomocnictwa i upoważnienia do reprezentowania podmiotu dla osób podpisujących wniosek (wyłącznie w przypadku gdy dane tych osób nie są ujęte w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu),
4) w przypadku rozpoczęcia procedury zmiany zarządu/władz/sposobu reprezentacji Wnioskodawcy – uchwałę dot. zmiany/wyboru nowo wybranych osób oraz kopie wniosku dot. zmian złożonego do Krajowego Rejestru Sądowej lub innego właściwego rejestru,
6. Za poprawność i kompletność wniosku oraz zawartych w nim informacji odpowiada Wnioskodawca.
7. Osobą do kontaktu i udzielania szczegółowych informacji w zakresie konkursu jest:
    Pan Arkadiusz Wierciński, tel. +48 75 610 62 95, e-mail: arkadiusz.wiercinski@gminakg.pl
    Referat Rozwoju i Infrastruktury, pokój 308 w Urzędzie Gminy Kamienna Góra.

III. PLANOWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE:
Na dotacje stanowiące dofinansowanie projektów dotyczących realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu, Gmina Kamienna Góra planuje przeznaczyć kwotę 178.500 złotych, w tym:
1. na dofinansowanie projektów dotyczących zespołowych dyscyplin sportowych 145.000 złotych
2. na dofinansowanie projektów dotyczących indywidualnych dyscyplin sportowych 33.500 złotych
       
IV. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW:
1. Zasady ogólne:
1) Wnioski o dotacje będą oceniane i opiniowane według zasad określonych w przepisach:
a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach i publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)
b) uchwały nr XXXVIII/228/17 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 września 2017 r., w sprawie określenia warunków i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na realizację zadań służących rozwojowi sportu i wspierających realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, oraz kontroli ich wykorzystania.
2) Warunkiem przyznania i przekazania wnioskodawcy dotacji na projekt jest terminowe i prawidłowe rozliczenie dotacji otrzymanej w 2017 r. (dotyczy Wnioskodawców, którzy w 2017 r., otrzymali dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu).
3) Wniosek może zostać odrzucony i nie podlegać ocenie merytorycznej z powodu następujących błędów formalnych:
a) złożenie wniosku na projekt, który nie mieści się w zakresie określonym w pkt I ogłoszenia,
b) złożenie wniosku, którego treść nie odpowiada treści ogłoszenia o konkursie projektów,
c) niewypełnienie wszystkich punktów formularza wniosku,
d) złożenie wniosku po terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie projektów,
e) złożenie formularza wniosku bez wymaganych załączników,
f) złożenie wniosku w sposób niezgodny z zasadami opisanymi w ogłoszeniu konkursu,
g) złożenie wniosku na niewłaściwym formularzu,
h) złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony,
i) złożenie wniosku niepodpisanego przez osoby upoważnione do tego zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji.

2. Komisja konkursowa:
1) Komisja dokonuje oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.
2) Sprawdzenia i zaopiniowania wniosków o dotację złożonych w konkursie dokona komisja powołana stosownym zarządzeniem Wójta Gminy Kamienna Góra.
3) Komisja może uzależnić zaopiniowanie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie uzupełnień, sprostowań lub wyjaśnień dotyczących treści złożonego wniosku. Ich nieprzedłożenie przez wnioskodawcę w terminie wyznaczonym przez komisję powoduje odrzucenie wniosku z powodów formalnych.
4) Komisja dokonuje zaopiniowania złożonych wniosków pod względem merytorycznym, na podstawie kryteriów szczegółowych określonych w ogłoszeniu konkursu projektów.
5) Komisja opiniuje złożone wnioski w terminie do 60 dni od daty składania wniosków, określonej w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów (pkt II.1 niniejszego ogłoszenia).
6) Wójt gminy dokonuje wyboru projektów i określenia kwot przyznanych dotacji w formie stosownego zarządzenia, które zawiera ostateczne wyniki otwartego konkursu projektów.
7) Wyniki otwartego konkursu projektów podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienna Góra.

3. Kryteria oceny ofert:
Członkowie Komisji Konkursowej w ramach sprawdzenia i rozpatrywania ofert oceniają poprawność formalną ofert, zgodność proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania z wymogami oraz warunkami zawartymi w ogłoszeniu, oraz dokonują oceny oferty według poniższych kryteriów.

1) Kryterium 1. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 5 pkt
W ramach kryterium Komisja oceni stopień w jakim realizacja projektu przyczyni się do:
a) budowania różnorodnej i atrakcyjnej oferty klubów sportowych,
b) poprawy warunków uprawiania sportu przez mieszkańców oraz członków klubów sportowych działających na obszarze gminy Kamienna Góra,
c) rozwijania nowoczesnego i efektywnego systemu szkolenia sportowego oraz wychowania przez sport, w szczególności adresowanego do dzieci i młodzieży,
d) pobudzania współpracy klubów sportowych i/lub osób fizycznych w zakresie organizowania szkolenia sportowego i różnych form współzawodnictwa sportowego.

2) Kryterium 2. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 10 pkt
W ramach kryterium Komisja dokona oceny kalkulacji wydatków projektu w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego oraz pod kątem aktualnie obowiązujących stawek i cen rynkowych.
Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie analizy rzetelności i racjonalności kalkulacji wydatków projektu przedstawionych przez Wnioskodawców, a związanych z:
a) utrzymaniem obiektów sportowych,
b) administrowaniem projektem (obsługę administracyjną),
c) prowadzeniem danej dyscypliny sportowej / sekcji / grupy szkoleniowej.
       
3) Kryterium 3. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 20 pkt
W ramach kryterium Komisja dokona oceny zakresu i jakości działań projektu, a także kwalifikacji i doświadczenia osób, przy udziale których Wnioskodawca będzie realizował działania projektu.
       
4) Kryterium 4. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 15 pkt.
W ramach kryterium Komisja oceni zaplanowany przez Wnioskodawcę udział środków finansowych własnych oraz pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na opłacenie wydatków projektu.
Ocena zostanie przeprowadzona poprzez stworzenie listy projektów z wartościami wkładu własnego i wkładu z innych źródeł wnoszonego przez Wnioskodawców. Na podstawie tej listy Komisja przyzna punkty Wnioskodawcom biorąc pod uwagę wartość wnoszonego wkładu własnego i wkładu z innych źródeł, określonego procentowo w stosunku do wydatków ogółem i do wydatków kwalifikowalnych.
       
Szczegółowe zasady działania Komisji określa Uchwała Nr XXXVIII/228/17 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 września 2017 r., ws. określenia warunków i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na realizację zadań służących rozwojowi sportu i wspierających realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, oraz kontroli ich wykorzystania (do pobrania w BIP w zakładce: Organizacje pozarządowe).

V. WARUNKI MERYTORYCZNE I FINANSOWE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT,  W TYM PREFEROWANY ZAKRES RZECZOWY I TERMINY REALIZACJI:

1. Preferowane będą projekty:
1) wspierające rozwój dyscyplin sportowych, które w ostatnich dwóch latach (2016 i 2017 r.), nie były wsparte dotacją celową na rozwój sportu z budżetu gminy Kamienna Góra,
2) obejmujące swoimi działaniami wyłącznie grupy wiekowe dzieci i młodzieży (do lat 16),
3) zaplanowane tak, by działaniami obejmowały jak największą liczbę beneficjentów (odbiorców),
4) przewidujące pobieranie opłat od beneficjentów (odbiorców) służących częściowemu finansowaniu wydatków związanych z realizacją projektu,
2. Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2018 r., a zakończenie nie później niż 31 grudnia 2018 r.
3. Zobowiązania finansowe związane z realizacją projektu można opłacać i wykazywać jako sfinansowane ze środków udzielonej dotacji wyłącznie po zawarciu umowy dotacji, z zastrzeżeniem, że graniczną datą wydatkowania środków udzielonej dotacji jest 31 grudnia 2018 r.
 
VI. ZAŁĄCZNIKI
 
 
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu, Wójt Gminy Kamienna Góra zaprasza przedstawicieli klubów sportowych i organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie, na spotkanie informacyjne zorganizowane w dniu 23 listopada 2017 r. (czwartek) na godz. 14.00 (pok. 401 - sala narad Urzędu Gminy).
Spotkanie poświęcone będzie omówieniu sposobu wypełniania i składania wniosku o dotację na zaproponowane projekty, stąd wskazany jest udział w spotkaniu osób, które przedmiotowe wnioski będą wypełniały.
Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 15.11.2017
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 15.11.2017. Odsłon 4610, Wersja 28drukuj
Wersja : lewy  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  z 37  prawy
Początek strony