Wybory ławników sądowych 2012-2015

 

W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, iż Rada Gminy Kamienna Góra przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2012 – 2015:


Stosowanie do decyzji Kolegium Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Rada Gminy Kamienna Góra wybiera:

 

Rada Gminy Kamienna Góra nie wybiera ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 – z późn. zm.).

  

Ważne!

 

W dniu 30 maja 2011 r. została ogłoszona ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, pzo. 627), której przepisy zaczną obowiązywać od 14 czerwca br. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia). W związku z powyższym, nie został jeszcze określony wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika, który stanowić ma załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, wydanego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ogłoszonej w Dz. U. Nr 109 poz. 627.

 

Udostępnienie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika nastąpi niezwłocznie po podpisaniu przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia ws. sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Jednakże w celu odpowiednio wcześniejszego przygotowania części dokumentacji zgłoszeniowej kandydatów na ławników poniżej udostępnione zostały wzory załączników do karty zgłoszenia, przygotowane w oparciu o przepisy ustawy zmieniającej.

 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą będzie można pobrać ze strony internetowej www.gmina.kamiennagora.kei.pl oraz www.bip.kamiennagora.tensoft.pl lub w biurze Rady Gminy Kamienna Góra pok. 302.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w burze Rady Gminy Kamienna Góra w Urzędzie Gminy Kamienna Góra ul. Aleja Wojska Polskiego nr 10 w Kamiennej Górze, w godz. 7:30 – 15:30 w pokoju 302.

 

Ławnikiem może być ten kto:

 

Ławnikiem nie mogą być:

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają bezpośrednio do Rady Gminy:

 

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób popierających kandydata, gdzie osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie o którym mowa powyżej nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Zygmunt Homoncik

Druki do pobrania:

 

Informacja wytworzona przez dnia 16.06.2011 14:20
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 16.06.2011 14:20. Odsłon 2498, Wersja 1