Plany pracy

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

 

 

21.01.2016r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na terenie Gminy kamienna Góra.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Kontrola prawidłowości przeprowadzonych przetargów w Gminie Kamienna Góra za rok 2015.

18.02.2016r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2015. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2016.

 5. Informacja o zaludnieniu Gminy w 2015 – zaludnienie w poszczególnych miejscowościach w 2015 r. (przyrost naturalny, struktura wiekowa mieszkańców).

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

24.03.2016r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o działalności GOPS za 2015 rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Kontrola problemowa – wyjazdowa w zakresie funkcjonowania wentylacji w budynku CBK w Pisarzowicach.

21.04.2016r.

godz. 900

 1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

 2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2015-2016 oraz planowane nakłady na remonty i inwestycje dróg gminnych w 2016 r.

 5. Opiniowanieprojektówuchwał.

 6. Sprawyróżne.

05.05.2016r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej

 5. Absolutorium dla Wójta Gminy.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

20.05.2016r.

godz. 9 00

Wspólne posiedzenie Komisji

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Wyjazd celem lustracji CBK, świetlic oraz bazy straży pożarnej
Stan wiat i przystanków autobusowych i potrzeby w tym zakresie.

 

23.06.2016r.

godz. 900

 

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Gospodarka odpadami komunalnymi za rok 2015 oraz I kwartał 2016r – przychody i koszty zarządzania systemem.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Kontrola środków trwałych zakupionych z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach.

26.08.2016r.

godz. 9 00

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

 1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

 2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

 3. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

 4. Informacja o stanie bazy i funkcjonowaniu placówek oświatowych – przygotowanie do roku szkolnego 2016 – 2017

 5. Opiniowanieprojektówuchwał.

 6. Sprawyróżne.

22.09.2016r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2014 – 2018.

 5. Działalność świetlic środowiskowych w gminie.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

Kontrola wykorzystania środków z funduszu alkoholowego.

19.10.2016r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 6. Założenia do budżetu gminy na 2017 rok.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

24.11.2016r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

 5. Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2016 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

Kontrola prawidłowości wykorzystania funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa w 2016 roku.

15.12.2016r.

Godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Przygotowanie Planu Komisji Społecznej na rok 2017.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 


 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

/-/ Józefa Rekieć

 

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 03.02.2014
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.02.2016. Odsłon 2326, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  z 19  prawy
Początek strony