Plany pracy

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

19.01.2017r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na terenie Gminy Kamienna Góra.

 5. Przyjecie taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na rok 2017.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

16.02.2017r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2016. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2017.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

  Kontrola przeprowadzonych przetargów w referacie inwestycyjnym w 2016 roku.

23.03.2017r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja w zakresie działalności i planowanych zamierzeń Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na terenie Gminy Kamienna Góra w 2017 roku.

 5. Informacja o działalności GOPS za 2016 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

20.04.2017r.

godz. 900

 1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

 2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o działaniu na terenie Gminy Kamienna Góra sztabu zarządzania kryzysowego.

 5. Opiniowanieprojektówuchwał.

 6. Sprawyróżne.


04.05.2017r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej

 5. Absolutorium dla Wójta Gminy.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.22.06.2017r.

godz. 900

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Gospodarka odpadami komunalnymi za rok 2016 oraz I kwartał 2017 roku – przychody i koszty zarządzania systemem.

 5. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2016-2017 oraz planowane nakłady na remonty i inwestycje dróg gminnych w 2017 r.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

Kontrola utrzymania świetlic wiejskich i szatni na terenie gminy.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

24.08.2017r.

godz. 9 00

 

 1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

 2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

 5. Opiniowanieprojektówuchwał.

 6. Sprawyróżne.

21.09.2017r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Kamienna Góra 2017 – 2021.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

  Kontrola stanu technicznego obiektów inżynieryjnych wodno – kanalizacyjnych będących własnością gminy.

19.10.2017r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 6. Założenia do budżetu gminy na 2018 rok.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

23.11.2017r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

 5. Przygotowania sprawozdania z działalności komisji za rok 2017.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

  Kontrola prawidłowości wykorzystania funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa w 2017 roku.

14.12.2017r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Przygotowanie Planu Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

 5. Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2017 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

`

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/Józefa Rekieć

 

Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 03.02.2014
Opublikowana przez D. Sowa dnia 11.01.2017. Odsłon 2326, Wersja 12drukuj
Wersja : lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  z 19  prawy
Początek strony