Plany pracy

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

 

 

19.01.2023r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Sprawozdanie z działalności Inkubatora Przedsiębiorczości.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

16.02.2023r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - informacja.

 5. Informacja w zakresie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

23.03.2023r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 5. Koszty utrzymania świetlic wiejskich w 2022 roku.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

20.04.2023r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja wójta o współpracy gminy z organizacji pozarządowymi w 2022 r.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

……..2023r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

 4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej

 5. Absolutorium dla Wójta Gminy. Przygotowanie wniosku.

 6. Sprawy różne.

 

25.05.2023r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2022-2023.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

22.06.2023r.

Godz. 9:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 i 2023 rok.

 5. Raport o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2022 r.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

Kontrola dokumentacji związanej z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie 2022-2023.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

.08.2023r.

Godz. 9:00

wspólne posiedzenie

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2023 roku.

 5. Informacja na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2023/24

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

Wyjazd do szkół.

21.09.2023r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2022– 2026.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Kontrola wybranych inwestycji zrealizowanych w latach 2022-2023

 

19.10.2023r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 5. Założenia do budżetu gminy na 2024 rok.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2022-2023.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

23.11.2023r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

14.12.2023r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Przygotowanie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.

 5. Przygotowanie Sprawozdania z działalności Komisji za 2023 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

/-/ Piotr Respondek

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 30.12.2022 15:42
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 30.12.2022 15:42. Odsłon 2744, Wersja 1