Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19.09.2022 r. (wygasły...)

Kamienna Góra, dnia 19 września 2022 roku

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

Al. Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Góra

tel. 75 610 62 92

fax. 75 744 28 57

KROŚ.602.7.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do publicznej wiadomości informację o uzyskaniu niezbędnych opinii dotyczących „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamienna Góra na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030”.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przystępując do opracowywania dokumentu wystąpiono do właściwych organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z wnioskami o możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamienna Góra na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030”, co wymienione jednostki uzgodniły:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WSI.410.2.70.2022.HL z dnia 8 września 2022 roku,

  • Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem znak ZNS.9022.4.80.2022.DG z dnia 22 sierpnia 2022 roku.

W oparciu o art. 17 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 ze zm.) wystąpiono do Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego o zaopiniowanie opracowanej dokumentacji. Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego wyraził milczącą zgodę.

Wójt Gminy Kamienna Góra w dniach od 10.08.2022 r. do 02.09.2022 r. przeprowadził konsultacje społeczne „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamienna Góra na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030” spełniając tym samym wymóg udziału społecznego w opracowaniu dokumentu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski.

Mając na uwadze powyższe „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kamienna Góra na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030” zostanie przedstawiony Radzie Gminy Kamienna Góra celem zaopiniowania i uchwalenia.

 

 

Wójt Gminy Kamienna Góra

 

/-/ Patryk Straus


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 19.09.2022
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 19.09.2022. Wygasa 31.12.2022. Odsłon 36903
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony