Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Kamienna Góra, dnia 21.09.2023 r.

KROŚ.6840.22.2022

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości :

 

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu

 

1

487/8

0,0029

Jawiszów

JG1K/00006604/5

(księga wieczysta wolna od wpisów i obciążeń)

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra, przyjętego uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra Nr XXX/173/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, nieruchomość przeznaczona jest po pod

Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych - RM

 

1 200,00 zł

 

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. o godzinie 10,00 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Wadium do przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. : 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych i 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 24 października 2023 r. na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu działki nr 487/8 - obręb Jawiszów”.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2278), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości gruntowej pokrywa nabywca w całości.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

 

BANK SPÓŁDZIELCZY

Kamienna Góra

04 8395 0001 0000 2075 2009 0033

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Kamienna Góra,

- w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Jawiszów

- na stronie internetowej gminy : https://www.gminakamiennagora.pl

- na stronie internetowej : https://www.powiatowa.info


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 25.09.2023
Opublikowana przez D. Sowa dnia 25.09.2023. Wygasa 29.02.2024. Odsłon 36557
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony