Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.08.2022 r. znak: KROŚ.6220.1.2022 (wygasły...)

Kamienna Góra, dnia 12.08.2022 r.
WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra
tel. 75 610 62 92
fax. 75 744 28 57

KROŚ.6220.1.2022    
    

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 78 ust. 1 pkt 4 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, iż w związku z wydanym dnia 20.07.2022 r. postanowieniem o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „eksploatacji i przeróbce kopaliny (porfiru oraz kruszywa naturalnego) z udokumentowanego złoża „Olszyny I” (w granicach jego udokumentowania poziomego i pionowego) – miejscowość Olszyny, gmina Kamienna Góra, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie", wystąpiono uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, RZGW, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim.

Jednocześnie działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 – dalej: k.p.a.), w związku z art. 36 § 1 i art. 35 § 5 k.p.a., zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, że przedmiotowe postępowanie administracyjne nie może być zakończone w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. ze względu na: oczekiwanie na wydanie ww. uzgodnienień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz konieczność przeprowadzenia procedury z udziałem społeczeństwa. Przewidywany nowy termin załatwienia sprawy to 31 października 2022 r.

Pouczenie:
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1;
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienna Góra i Urzędu Miasta i Gminy Lubawka, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienna Góra https://bip.gminakamiennagora.pl/ i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lubawka oraz przesłane do sołtysa wsi Olszyny, z prośbą o wywieszenie zawiadomienia – obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w ww. miejscowości.
Zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12.08.2022 r.


Z upoważnienia Wójta
/-/ Arkadiusz Wileński
Sekretarz Gminy

Sprawę prowadzi:
inspektor ds. ochrony środowiska mgr Wioleta Bakszas
UG Kamienna Góra, Referat KROŚ
pok. 305 II p, tel. 75 610 60 11
e-mail: wioleta.bakszas@gminakg.pl
powrót...
Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 12.08.2022
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 12.08.2022. Wygasa 12.09.2022. Odsłon 36903
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony