Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.08.2022 r., w sprawie wydania decyzji o środowisko (wygasły...)

Kamienna Góra, dnia 11.08.2022 r.
WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra
tel. 75 610 62 92
fax. 75 744 28 57

KROŚ.6220.13.2021
    

    Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 78 ust. 1 pkt 4 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, iż w związku z wydanym dnia 20.07.2022 r. postanowieniem o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działce nr ew. 181/1, 182/1, 304, (obręb 0010) w obrębie ew. Raszów, Gmina Kamienna Góra oraz na działce 449, 450, 879, 886, 882, 885, 880, 887,  881, 891 (obręb 0007) w obrębie ew. Pisarzowice, Gmina Kamienna Góra” (proj. Pisarzowice I), wystąpiono o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze oraz uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Jednocześnie działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 – dalej: k.p.a.), w związku z art. 36 § 1 i art. 35 § 5 k.p.a., zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, że przedmiotowe postępowanie administracyjne nie może być zakończone w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. ze względu na: oczekiwanie na wydanie ww. opinii oraz uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz konieczność przeprowadzenia procedury z udziałem społeczeństwa. Przewidywany nowy termin załatwienia sprawy to 31 października 2022 r.

Pouczenie:
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1;
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie stron następuje w formie zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędów Gminy Kamienna Góra, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Pisarzowice oraz Raszów.
Zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11.08.2022 r.


Z upoważnienia Wójta
/-/ Arkadiusz Wileński
 Sekretarz Gminy

Sprawę prowadzi:
inspektor ds. ochrony środowiska mgr Wioleta Bakszas
UG Kamienna Góra, Referat KROŚ
pok. 305 II p, tel. 75 610 60 11
e-mail: wioleta.bakszas@gminakg.pl
powrót...
Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 11.08.2022
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 11.08.2022. Wygasa 11.08.2022. Odsłon 36909
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony