Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Ogorzelec.

Kamienna Góra, dnia 14.06.2024 r.

KROŚ.6840.16.2024

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2024, poz. 609 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2023, poz. 2029 ze zm.) - Wójt Gminy Kamienna Góra podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży :

 

Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości lokalowe z gminnego zasobu nieruchomości :

Lp.

Nr lokalu

Położenie lokalu

Pow. użytkowa lokalu

[m2]

udział w częściach wspólnych budynku i działce

[%]

Nr księgi wieczystej

macierzystej

(gruntowej)

Nr ewid.

działki siedliskowej

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

1

1

Ogorzelec

budynek nr 63

 

42,77

 

24,70

JG1K/000025709/0(dla działki)

wolna od wpisów i obciążeń

 

51/2 o pow.

0,08 ha

Lokal mieszkalny

80 000,00 zł

Przedmiotowy lokal mieszkalny zostanie sprzedany w przetargu ustnym nieograniczonym.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2023 r., poz. 344 ze zm.), winny złożyć wnioski o jej nabycie w terminie do 26.07.2024 r.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi po upływie w/wym. terminu.

Niniejszy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń :

- Urzędu Gminy Kamienna Góra,( w holu, przed drzwiami wejściowymi do urzędu),

- w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi : Ogorzelec

Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej (wpisanej do rejestru czasopism) – https://www.powiatowa.info, oraz na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra: https://www.gminakamiennagora.pl.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 19.06.2024
Opublikowana przez D. Sowa dnia 19.06.2024. Wygasa 11.07.2024. Odsłon 36909
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony