Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie

wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji

instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) W zw. z art. 96 ust. 5

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), zawiadamia się o:

 

przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie

wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji

instalacji, w których następuje spalanie paliw:

 

  1. Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze

    województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Miejskiej Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

  2. Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Wrocław ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

  3. Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

Z dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania można się zapoznać

na stronach: http://www.umwd.dolnyslask.pl, http://irt.wroc.pl, http://bip.umwd.dolnyslask.pl, http://bip.irt.wroc.pl a także W siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław

 

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do Wyżej wymienionych projektów uchwał,

W terminie do 30 września 2017 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 

- W formie pisemnej, na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław,

- ustnie do protokołu W Instytucie Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław, W pokoju nr 11, w godzinach pracy Instytutu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym

podpisem elektronicznym, na adres: konsultacje@irt.wroc.pl

- uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu),

- organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

 

W Imieniu Zarządu

 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 

 

 Załączniki:
20170727133504.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
20170727135009.pdf
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 28.07.2017
Opublikowana przez D. Sowa dnia 31.07.2017. Wygasa 21.08.2030. Odsłon 36881