Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Pisarzowice.

Kamienna Góra, dnia 14.06.2024 r.

KROŚ.6840.36.2023

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 25 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2023, poz. 2029 ze zm.) - Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia :

1. Przeznacza się do zbycia niżej wymienione nieruchomości gruntowe niezabudowane z gminnego zasobu nieruchomości:

Lp.

Nr ewidencyjny działek

Powierzchnia działek

w ha

Położenie działek

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena

nieruchomości

1

586

0,32

Pisarzowice

JG1K/00007108/5

(księga wieczysta wolna jest od wpisów i obciążeń)

Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamienna Góra, przyjętego Uchwałą nr XLVII/302/22 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 września 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Pisarzowice, stanowią

Teren rolniczy

- R

10 300,00 zł

2

589

0,09

Pisarzowice

JG1K/00007109/2

(księga wieczysta wolna jest od wpisów i obciążeń)

2 900,00 zł

 

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2023, poz. 2029 ze zm.), winny złożyć wnioski o jej nabycie w terminie do 26.07.2024 r.

3. Zbycie nieruchomości nastąpi po upływie w/w terminu.

Niniejszy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń :

- Urzędu Gminy Kamienna Góra,

- w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi : Pisarzowice.

Ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej (wpisanej do rejestru czasopism) – https://www.powiatowa.info, oraz na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra : https://www.gminakamiennagora.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 19.06.2024
Opublikowana przez D. Sowa dnia 19.06.2024. Wygasa 11.07.2024. Odsłon 36903
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony