OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ N

Kamienna Góra, 15.12.2023 r.
KROŚ.6840.18.2021
OGŁOSZENIE
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W CZARNOWIE

Wójt Gminy Kamienna Góra działając na podstawie: art. 38, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust.1, § 13 oraz § 14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490.) oraz  Uchwały Nr LVI/371/23 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 czerwca 2023 r., w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czarnowie, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra.
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Kamienna Góra, położonej w obrębie wsi Czarnów, gmina Kamienna Góra, który odbędzie się  w dniu 26 stycznia 2024 r.

- godz. 1000  -  działka 46/1,
- godz. 1030 - działka 46/2,
- godz.1100 -  działka nr 46/3,  
w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy  Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

1. Przedmiotem sprzedaży jest :
a) prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 46/1 o powierzchni: 0,1449 ha, z którym to wiąże się nabycie udziału w wysokości 1/3 w prawie własności działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 46/4 o pow. 0,0450 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną, objętych księgą wieczystą nr JG1K/00007107/8 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze.
cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  93 934,00 zł netto,
do najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT. 
wadium – 9 000,00 zł,
minimalne postąpienie - 940,00 zł,
b) prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 46/2 o powierzchni: 0,1450 ha z którym to wiąże się nabycie udziału w wysokości 1/3 w prawie własności działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 46/4 o pow. 0,0450 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną, objętych księgą wieczystą nr JG1K/00007107/8 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze.
cena wywoławcza wynosi: 94 034,00 zł netto
do najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.
wadium – 9 000,00 zł,
minimalne postąpienie - 950,00 zł,
c) prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 46/3 o powierzchni: 0,1896 ha, z którym to wiąże się nabycie udziału w wysokości 1/3 w prawie własności działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 46/4 o pow. 0,0450 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną, objętych księgą wieczystą nr JG1K/00007107/8 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze.
cena wywoławcza wynosi: 102 734 zł netto,
do najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.
wadium – 10 000,00 zł,
minimalne postąpienie - 1030,00 zł,

Ustalona cena nabycia nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi nabywca. Cena nabycia nieruchomości uzyskana  w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony.
Przetarg odbywa się oddzielnie na każdą działkę ewidencyjną.

2. Opis części nieruchomości przeznaczonej do zbycia:
Wyżej wymienione działki ewidencyjne przeznaczone do zbycia powstały w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 46, który to został zatwierdzony decyzją Wójta Gminy Kamienna Góra znak: RI.6831.9.2023 z dnia 10 marca 2023 r. r. Przywołana decyzja zawiera warunek dotyczący zapewnienia ww. działkom dostępu do drogi publicznej w przypadku ich zbycia. Na tą okoliczność została wydzielona z przestrzeni gruntu działka ewidencyjna oznaczona numerem 46/4 o pow. 0,0450 ha stanowiąca drogę wewnętrzną. Mając na uwadze powyższe, zbycie każdej z działek ewidencyjnych nr 46/1, 46/2 oraz 46/3 wiąże się ze zbyciem udziału w prawie wynoszącym 1/3 prawa własności do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną (dz. 46/4) za wykorzystaniem której to realizowany będzie dostęp do drogi publicznej. Działki gruntu przeznaczone do zbycia położone są w malowniczej części Czarnowa, w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
Dostęp do drogi publicznej: bezpośredni z drogi gminnej publicznej (dz. Nr 241/1)  poprzez drogę wewnętrzną nie urządzoną stanowiącą działkę gruntu nr 46/4.
Ukształtowanie terenu: działki położone są na terenie płaskim, wyrównanym, posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta.
Stan zagospodarowania: wszystkie działki są nieogrodzone i niezabudowane, w całości lub w znacznej części porośnięte roślinnością trawiastą i samosiewami drzew gatunków rodzimych.

Dostęp do urządzeń infrastruktury:
przyłącze energetyczne – oświadczenie Tauron Dystrybucja o możliwości przyłączenia się do sieci energetycznej,
przyłącze wodociągowe – brak możliwości korzystania z sieci wodociągowej – ujęcie własne studnia,

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
Dla działek będących przedmiotem sprzedaży wydana została decyzja o warunkach zabudowy nr 2/2022 z dnia 11.01.2022 r. z zgodnie z którą działki przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

4. Obciążenia nieruchomości.
Zbywana część nieruchomości stanowiąca działki ewidencyjne nr 46/1, 46/2, 46/3 oraz 46/4  jest niezabudowana objęta księgą wieczystą nr JG1K/00007107/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Wolna jest od długów i ciężarów. Dział III prawa roszczenia i ograniczenia księgi wieczystej obejmującej w/w działki ewidencyjne – wolny. Dział IV hipoteka nie zawiera wpisów.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wniesienie wadium w pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty na konto Urzędu Gminy Kamienna Góra w Banku Spółdzielczym nr konta: 04 8395 0001 0000 2075 2009 0033 (z dopiskiem na którą działkę ewidencyjną wadium zostało wpłacone np.: „Wadium działka ewidencyjna nr ………...obręb Czarnów”). Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 23 stycznia 2024 r. w taki sposób aby najpóźniej w dniu 23 stycznia 2024 r. znajdowało się ono na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kamienna Góra.

UWAGA !
osoby które dokonają wpłaty wadium po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do przetargu.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do uczestnictwa w przetargu:
osoby fizyczne  - dowód wpłaty wadium (kserokopie) wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu. Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości z majątku wspólnego, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków mającego zamiar nabycia nieruchomości z majątku odrębnego wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia woli. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.
podmioty prowadzące działalność gospodarczą - aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki w przetargu (w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem) oraz dowód wpłaty wadium (kserokopie) wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.
W przypadku chęci uczestnictwa w przetargu cudzoziemców – na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały zostanie im zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wójt Gminy Kamienna Góra, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa wyżej, Wójt Gminy Kamienna Góra może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Kamienna Góra zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamienna Góra  pod numerem tel. 756106278 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
- Urzędu Gminy Kamienna Góra,
- w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Czarnów,
- na stronie internetowej gminy: https://www.gminakamiennagora.pl,
- w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka ogłoszenia i obwieszczenia) Urzędu Gminy Kamienna Góra https://bip.gminakamiennagora.pl,
- na stronie internetowej: https://www.powiatowa.info,
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 15.12.2023
Opublikowana przez D. Sowa dnia 15.12.2023. Wygasa 31.05.2024. Odsłon 36909
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony