Plany pracy


Plan pracy

 

Komisji Społecznej na 2014 rok

 

 

20.02.2014r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu” - wykorzystanie możliwości wsparcia finansowego.

 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2013. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2014.

 5. Opiniowanie wykazu mieszkań na 2014 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

20.03.2014r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kamiennej Górze w zakresie działalności na terenie powiatu za 2013 rok.

 4. Zarządzanie kryzysowe i ochrona p.poż. (przygotowanie do sezonu podtopień i powodzi).

 5. Utrzymanie cmentarzy komunalnych.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

24.04.2014r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Sprawozdanie ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.

 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.22.05.2014r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy za 2013 rok.

 4. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

13.06.2014r.

godz. 9 00


 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Funkcjonowanie Centrum Kultury w nowej strukturze organizacyjnej.

 4. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

 5. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

24.07.2014r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Roczna analiza funkcjonowania ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi – zmiany w ustawie.

 4. Przygotowanie i realizacja inwestycji i remontów zaplanowanych na 2014 rok.

 5. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

20.08.2014r.

godz. 9 00

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.

 4. Informacja o stanie bazy i funkcjonowaniu placówek oświatowych – przygotowanie do roku szkolnego 2014 – 2015

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

  Komisja Wyjazdowa – przegląd placówek oświatowych oraz realizowanych inwestycji i remontów.

18.09.2014r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra za całą kadencję.

 4. Funkcjonowanie funduszu sołeckiego w kadencji 2010-2014.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

16.10.2014r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 5. Założenia do budżetu gminy na 2015 rok.

 6. Ocena realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego za okres kadencji 2010-2014.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

13.11.2014r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

 4. Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2014 rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

   

Przewodniczący Komisji Społecznej

 

/-/Andrzej Berdechowski 

 

Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 03.02.2014
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.02.2014. Odsłon 2381, Wersja 10drukuj
Wersja : lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 18  prawy
Początek strony