Plany pracy

 

ź

Plan pracy Komisji Społecznej na 2016 rok


22.01.2016r.

godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu” - wykorzystanie możliwości wsparcia finansowego.

 4. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na terenie Gminy Kamienna Góra.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

19.02.2016r.

godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2015. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2016.

 4. Opiniowanie wykazu mieszkań na 2016 rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

25.03.2016r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kamiennej Górze w zakresie działalności na terenie powiatu za 2015 rok.

 4. Zarządzanie kryzysowe i ochrona p.poż.

 5. Utrzymanie cmentarzy komunalnych.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

22.04.2016r.

godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Kamiennej Górze.

 4. Działalność LZS w roku 2015.

 5. Sprawozdanie ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.


20.05.2016r.

godz. 9 00

Wspólne posiedzenie Komisji

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Wyjazd celem lustracji CBK, świetlic oraz bazy straży pożarnej
Stan wiat i przystanków autobusowych i potrzeby w tym zakresie.

24.06.2016r.

godz. 1000

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Funkcjonowanie CBK w roku 2015.

 4. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy za 2015 rok.

 5. Działalność referatu Świadczeń rodzinnych za rok 2015.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

26.08.2016r.

godz. 9 00

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

 1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

 2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

 3. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

 4. Informacja o stanie bazy i funkcjonowaniu placówek oświatowych – przygotowanie do roku szkolnego 2016 – 2017

 5. Opiniowanieprojektówuchwał.

 6. Sprawyróżne.

23.09.2016r.

godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2014 – 2018.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

19.10.2016r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 5. Założenia do budżetu gminy na 2017 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

25.11.2016r.

godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Ocena i realizacja WPI za 2016r.

 4. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

 5. Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2016 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

16.12.2016r.

Godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przygotowanie Planu Komisji Społecznej na rok 2017.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

 


 

Przewodnicząca Komisji Społecznej

 

 

/-/Joanna Cebula

 

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 03.02.2014
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.02.2016. Odsłon 2403, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  z 19  prawy
Początek strony