Plany pracy

 

Plan pracy

Komisji Społecznej na 2013 rok
24.01.2013r.

godz. 9 00

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.Omówienie nowych zasad dotowania Ludowych Zespołów Sportowych na terenie Gminy Kamienna Góra.

4.Opiniowanie projektów uchwał.

5.Sprawy różne.

21.02.2013r.

godz. 9 00

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2012. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2013.

4.Opiniowanie wykazu mieszkań na 2013 rok.

5.Opiniowanie projektów uchwał.

6.Sprawy różne.

21.03.2013r.

godz. 9 00

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.Informacja w zakresie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.

4.Informacja co do funkcjonowania funduszu sołeckiego.

5.Zarządzanie kryzysowe i ochrona p.poż. (przygotowanie do sezonu podtopień i powodzi).

6.Opiniowanie projektów uchwał.

7.Sprawy różne.

18.04.2013r.

godz. 9 00

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 .

4.Utrzymanie dróg gminnych . Informacja na temat remontów dróg w 2013r.

5.Opiniowanie projektów uchwał.

6.Sprawy różne.

23.05.2013r.

godz. 9 00

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

4.Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

5.Opiniowanie projektów uchwał.

6.Sprawy różne.

20.06.2013r.

godz. 9 00

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.Funkcjonowanie placówek kultury - Ośrodek Kultury Gminy.

4.Informacja o pracy biblioteki gminnej.

5.Świetlice wiejskie - utrzymanie i zamierzenia.

6.Opiniowanie projektów uchwał.

7.Sprawy różne.


Lipiec - przerwa wakacyjna.22.08.2013r.

godz. 9 00

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.Analiza i wydanie opinii o realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2013 r.

4.Informacja z zakresu przygotowania szkół gminnych do nadchodzącego roku szkolnego 2013/2014.

5.Opiniowanie projektów uchwał.

6.Sprawy różne.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady

18.09.2013r.

godz. 9 00

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.Stan zaawansowania inwestycji i remontów w 2013 roku.

4.Opiniowanie projektów uchwał.

5.Sprawy różne.

6.Komisja Wyjazdowa - stan inwestycji i remontów realizowanych w roku bieżącym.24.10.2013r.

godz. 9 00

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

4.Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

5.Założenia do budżetu gminy na 2014 rok.

6.Opiniowanie projektów uchwał.

7.Sprawy różne.21.11.2013r.

godz. 9 00

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.Sport i turystyka na terenie gminy.

4.Ocena funkcjonowania ustawy o odpadach komunalnych.

5.Informacja o wykonanych inwestycjach i remontach w 2013 roku.

6.Opiniowanie projektów uchwał.

7.Sprawy różne.5.12.2013r.

godz. 9 00

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.Przyjęcie budżetu gminy na 2014 rok.

4.Przygotowanie rocznego sprawozdania z pracy komisji.

5.Zatwierdzenie projektu planu pracy komisji na 2014 r.

6.Opiniowanie projektów uchwał.

7.Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji Społecznej

 

/-/ Andrzej Berdechowski

 


Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 04.01.2013 14:57
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.01.2013 14:57. Odsłon 2405, Wersja 8