DECYZJE LOKALIZACYJNE (WARUNKI ZABUDOWY, CEL PUBLICZNY) NA TERENACH ZAGFROŻENIA POWODZIOWEGO

Zgodnie z art. 546 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, ze zm.):
1. Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy wydane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018, poz. 1945) dotyczące nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze obszary szczególnego zagrożenia powodzią, lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 01.01.2018), z wyjątkiem decyzji dotyczących rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejących obiektów liniowych.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do decyzji jw., na podstawie których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano decyzje o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszeń, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do decyzji jw., dotyczących zagospodarowania terenu niezwiązanego z wykonywaniem robót budowlanych lub polegającego wyłącznie na budowie drogi rowerowej, urządzeń melioracji wodnych lub budowli przeciwpowodziowych.
4. Do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji jw., przepisów art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.
5. W ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta opracowuje wykaz decyzji, o których mowa w ust. 1.
6. Wykaz, o którym mowa w ust. 5, jest przekazywany właściwym miejscowo organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 546 ust. 5 ustawy prawo wodne, w załączeniu

dotyczących nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, które z dniem 01.01.2018 r. wygasły na mocy art. 546 ust. 1 przywołanej ustawy.powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez A.Damasiewicz dnia 16.11.2018
Opublikowana przez A. Damasiewicz dnia 16.11.2018. Wygasa -. Odsłon 652
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony