Ogłoszenie o wyniku postępowania (wygasły...)

Kamienna Góra, dnia 07.08.2020 r.

KROŚ.605.4.2020

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na realizację zadania pn.

Realizacja przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2020”.

 

Zamawiający: Gmina Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra

zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę mającego na celu zachowanie zasady konkurencyjności, dla ww. zamówienia,

 

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty uznając, że została ona złożona przez:

 Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. sp.k

ul. Szklana 20

43-300 Bielsko Biała

Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny oferty, określonych przez Zamawiającego w zapytaniu o cenę skierowanym do Wykonawców.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Informacja o złożonych ofertach:

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 (jedną) ofertę.

Oferta otrzymała następującą liczbę punktów w zakresie kryteriów oceny oferty.

 

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Zaoferowana cena brutto za całość zamówienia (zł)

Łączna liczba punktów we wszystkich kryteriach oceny

1

Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. sp.k, ul. Szklana 20

43-300 Bielsko Biała

 

42133,77 zł

 

100,00

 

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z up. Wójta Gminy

/-/ Małgorzata Buszkiewicz - Za-ca Wójta


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 07.08.2020
Opublikowana przez D. Sowa dnia 07.08.2020. Wygasa 28.08.2020. Odsłon 204
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony