Zapytanie o cenę azbest 2020 (wygasły...)

Kamienna Góra, dnia 17 lipca 2020 r.

KROŚ.605.4.2020

 

Z A P Y T A N I E O C E N Ę

I. Zamawiający:

 

Gmina Kamienna Góra

Al. Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Góra

 

zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn. ”Realizacja przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie, utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2020”, wykonywanego w ramach Konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

 

II. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest przyjętego Uchwałą NR XVIII/91/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra ".

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

ZADANIE 1 – Prace związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest obejmujące:

a) demontaż płyt zawierających azbest z elementów budynków mieszkalnych i gospodarczych (dach, ściana),

b) zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),

c) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

d) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

e) przekazanie odpadów do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych.

ZADANIE 2 – Prace związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest obejmujące:

a) zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),

b) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

c) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

d) przekazanie odpadów do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu Gminy Kamienna Góra wynosi ok. 61,925 Mg, w tym:

Zadanie 1 – 8,350 Mg

Zadanie 2 – 53,575 Mg.

2. Usuwanie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie sukcesywnie, w okresie obowiązywania umowy, na podstawie „Harmonogramu prac”, który Wykonawca ma obowiązek opracować po podpisaniu umowy w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, i przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy; Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania odpadów zawierających azbest.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany "Harmonogramu prac" w przypadku gdy:

1) wystąpią niesprzyjajace warunki uniemożliwiajace realizację zadań nr 1 i/lub nr 2;

2) wystąpią inne okoliczności leżące po stronie właścicieli nieruchomości uniemozliwiające wykonanie zadania nr 1 i/lub nr 2 zgodnie z ustalonym wczesniej "Harmonogramem prac".

4. Wykonawca dokona zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania prac demontażowych właściwemu: organowi nadzoru budowlanemu, inspektorowi pracy i inspektorowi sanitarnemu zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649) oraz § 1 ust. 1 pkt. 4 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przekaże niezwłocznie Zamawiajacemu potwierdzone za zgodność kserokopie niniejszych zgłoszeń wraz z potwierdzeniem ich odbioru.

5. Wykonawca dokona demontażu, odbioru, pakowania, ważenia i załadunku odpadów przy uzyciu własnych urządzeń i maszyn.

6. Ważenie odbieranych odpadów zawierających azbest odbędzie się z każdej nieruchomości oddzielnie w obecności oddajacego odpady oraz przedstawiciela gminy, przy czym każdorazowo zostanie sporzadzony protokół odbioru.

7. Wykonawca dokona wywozu odpadów własnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

8. Wykonawca przedłoży dokumentację fotograficzną obiektów w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (CD lub DVD) sprzed rozpoczecia usuwania z nich wyrobów zawierających azbest, jak i po ich usunięciu (również odpadu składowanego). Każde zdjecie winno być opisane adresem danej nieruchomości. Dopuszcza się umieszczenie kilku zdjęć na jednej stronie A4 tak, aby było one czytelne.

9. Wykonawca przedłoży kserokopie kart przekazania odpadów wraz zwykazem wykonanych usług (wykazem posesji i ilości unieszkodliwionych odpadów, z których przekazano odpady), przy czym dla każdej nieruchomości sporządzony zostanie odrębny wykaz. Karty przekazania odpadów muszą być dostarczone/przekazane Gminie Kamienna Góra przed przekazaniem protokołu odbioru końcowego zadania. Karty przekazania odpadów winny być wystawione tylko na wyroby unieszkodliwiane w ramach przedmiotowego zadania i tylko na obiekty, które zgłoszone zostały Zamawiającemu przed przystąpieniem do Zapytania o cenę.

10. Wykonawca przedłoży Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie wykonanych usług.

11. Wykonawca zobowiazuje się wykonać przedmiot zamówienia w sposób rzetelny, bezpieczny dla ludzi i środowiska w sposób minimalizujący emisję pyłu azbestowego do środowiska – zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń i wypadków a także koszty ewentaulnych zniszczeń spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których dopuścił się podczas wykonania usługi.

13. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie zaplecze do wykonania prac, o ile takie będzie niezbędne oraz organizuje wykonanie usługi przy zachowaniu wszelkich przepisów prawa budolwanego, bhp oraz postępowania z wyrobami zawierajacymi azbest.

14. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy podaną szacunkowo w pkt. II ppkt. 1 Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 ilością wyrobów zawierajacych azbest przewidzianych do usunięcia, a ilością udokumentowaną faktycznie usuniętych wyrobów zawierajacych azbest, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiajacego. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę zgodnie z zaoferowaną ceną.

15. Wykonawca staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku prowadzenia prac objętych niniejszym zamówieniem.

16. Wszelkie koszty sporządzenia dokumentacji z przebiegu realizacji zadania ponosi Wykonawca.

17. Zadanie będzie współfinasowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

III. Warunki stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawniena do wykonania zadania, tj. posiadają ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wskazane w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797).

2) zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat co najmniej 4 usługi polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto.

3) dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, sprzętem i wyposażeniem do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4) znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zadania, tj. posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalności gospodarczej związanej z przedmiotem zadania na kwotę minimum 100 000,00 zł.

 

IV. Termin realizacji zadania:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania biegnie od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zadania określa się na dzień 01 września 2020 r. Zadanie będzie uznane za wykonane po potwierdzeniu protokołem odbioru realizacji wszystkich elementów zadania określonych w pkt. II ppkt. 1 niniejszego zapytania o cenę.

 

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Oferty należy składać na adres: GMINA KAMIENNA GÓRA, AL. WOJSKA POLSKIEGO 10, 58-400 KAMIENNA GÓRA, do dnia 28 lipca 2020 r.

2. Nie dopuszcza się modyfikacji oferty po jej złożeniu.

3. W przypadku, gdy w określonym w pkt. V ppkt. 1 terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający unieważni to postępowanie i przeprowadzi ponowne.

4. Zamawiający unieważni postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę, gdy najniższa cena jednostkowa za 1 Mg dla Zadania nr 1 i/lub dla Zadania nr 2 zaoferowana przez Wykonawcę przekroczy stawkę maksymalną określoną przez Dotującego w zasadach konkursu, na podstawie, których to zasad Zamawiajacy otrzyma dotację.

5. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. V ppkt. 1 nie będą rozpatrywane.

6. Ofertę należy przesłać w formie pisemenj w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wraz z ofertą należy przedłożyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

b) zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

c) dokumenty potwierdzające, że usługi o których mowa w pkt 3 zapytania wskazane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostały zrealizowane w sposób należyty.

 

VI. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

1. Kryterium wyboru oferty jest cena łączna brutto – znaczenie 100%.

2. Cenę podaną w ofercie (brutto z VAT) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. Koszty dokumentacji fotograficznej, stawka VAT, itd.).

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

VII. Warunki płatności:

Przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury. Pozostałe warunki dotyczące płatności określone w projekcie umowy – Załącznik nr 2 do zapytania o cenę.

 

VIII. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiajacego jest:

Małgorzata Sajdak – kierownik Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, tel. 756106276, e-mail: malgorzata.sajdak@gminakg.pl.

Wioleta Bakszas – inspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, tel. 756106011, e-mail: wioleta.bakszas@gminakg.pl.

 

IX. Dodatkowe informacje:

1. Wykonawca powinien zapoznać się z nieruchomościami, na których zlokalizowane są odpady zawierające azbest. Wykaz tych nieruchomości stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu skladania ofert zmienić zapytanie o cenę.

3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczacych treści złożonych ofert.

4. Zamawiający nie dopuszcza skladania ofert częściowych.

 

X. Załączniki do niniejszego zapytania:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

Załącznik nr 3 - Wykaz nieruchomości posiadających odpady zawierające azbest przeznaczone do utylizacji w roku 2020 r.

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług w ciągu ostatnich 3 lat.

 

XI. Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 "RODO":

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamienna Góra z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze, (58-400). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra lub adres e-mail: urzad@gminakg.pl oraz telefonicznie na nr: 75 6106292.

 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@gmiankg.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publiznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843);

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres ten przekracza 4 lata, okres przechowywania umowy obejmuje cały czas trwania umowy;

  6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;

  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

  8. Posiada Pani/Pan:

  1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

  3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżenień przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

  4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  9. Nie przysługuje Pani/Panu:

  1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

  2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

  3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

  * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajacego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora danych osobowych

  ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

  *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub zuwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Patryk Starus


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 17.07.2020
Opublikowana przez D. Sowa dnia 17.07.2020. Wygasa 07.08.2020. Odsłon 188
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony