Informacja z przebiegu zadania. Realizacja przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie, uty (wygasły...)

Kamienna Góra, dnia 2.11.2020 r.

 

 

 

 

KROŚ.605.4.2020

 

 

Informacja z przebiegu zadania pn. ”Realizacja przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2020”.

 

W związku z ogłoszonym w dniu 24.03.2020 r. naborem wniosków na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020, w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Kamienna Góra wnioskiem z dnia 28.05.2020 r. zwróciła się o dofinansowanie zadania pn. ”Realizacja przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie, utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2020”. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu się do dofinansowania, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono zapytanie o cenę wraz z zaproszeniem do złożenia ofert na wykonanie prac w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu (zapytanie z dnia 17.07.2020 r. oraz 28.07.2020 r). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty uznając, że została ona złożona przez firmę Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. sp.k, ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko Biała. Pomiędzy stronami w dniu 07.08.2020 r. została zawarta umowa nr 22/2020, znak: KROŚ.605.4.2020.

Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w terminie do dnia 01 września 2020 r. W wyniku realizacji zadania usunięte zostały materiały budowlane zawierające azbest o kodzie 17 06 05* w ilości 63,700 Mg. Odpady zawierające azbest zostały zdemontowane z jednego obiektu budowlanego w ilości 2,050 Mg, a odebrany (zdeponowany) z dwunastu nieruchomości w ilości 61,650 Mg.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 43.341,48 zł. Przedmiotowe zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym (dotacji) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

 

 

Z-ca Wójta

/-/ Małgorzata Buszkiewicz


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 02.11.2020
Opublikowana przez D. Sowa dnia 02.11.2020. Wygasa 31.07.2021. Odsłon 188
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony